S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Publications

Приглашение к участию в тендере

 • Lot 1 – Поставка сетевых насосов и частотных преобразователей
 • Lot 2 – Поставка дутьевых вентиляторов и дымососов и частотных преобразователей

Вниманию жителей муниципия Бэлць

АО «CET-Nord» доводит до Вашего сведения, что 27 октября 2017г был подписан контракт на установку 169 индивидуальных тепловых пункта (ИТП) согласно проекту, который финансируется за счет гранта, предоставленного Фондом Восточно-европейского партнерства по энергоэффективности.

Установка ИТП позволит не только улучшить качество отопления, но и восстановить подачу горячего водоснабжения.

О преимуществах работы ИТП Вы можете узнать из опыта их использования АО «Termoelectrica» в мун. Кишинэу:

Obiectiv Comun
 

Администрация АО «CET-Nord»

Anunţă

Anunţă că, la data de  28.11.2017, ora 10.00 , în incinta Casei Guvernului, piaţa Marii Adunări Naţionale,1 va avea loc Adunarea generală extraordinară,  în conformitate cu cererea acţionarului, care exercită dreptul de deţinător al 11 707 430 acţiuni ordinare nominative ( ce constituie 100% din acţiunile cu drept de vot aflate în circulaţie) în conformitate cu prevederile art.26 (3), art.53 (3) lit.c) al Legii privind societăţile pe acţiuni cu modificările şi completările ulterioare precum şi Decizia Consiliului, cu următoarea ordine de zi:

 1. Încetarea înainte de termen împuternicirilor membrilor consiliului şi a comisiei de cenzori SA „CET-Nord”, alegerea noii componenţe a consiliului societăţii şi a comisiei de cenzori .
 2. Stabilirea cuantumului remuneraţiei muncii membrilor consiliului, comisiei de cenzori şi reprezentantului statului SA „CET-Nord”.

Утверждён тариф на тепловую энергию

Утверждён тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО„CET-Nord”, в размере 1 220 лей/Гкал (без НДС), («Monitorul oficial»№ 85-91 от 24.03.2017г).

Audit financiar

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Beneficiarul S.A."CET-Nord" invită operatorii economici pentru participare la concursul de tip deschis privind prestarea serviciilor de audit financiar.

Oferta se depune într-un plic sigilat cu o scrisoare de însoţire, atașată separat, pînă la 18.04.2017 ora 10.00, pe adresa: MD-3121, mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, 168, et.3, biroul 310, secţia aprovizionări.

Informaţii suplimentare aferente achiziţiei se pot obţine la tel. +37323188367, fax 23188361, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Furnizare pompe de termoficare, ventilatoare și convertizoare de frecvență

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Furnizare pompe de termoficare, ventilatoare și convertizoare de frecvență

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, secțiunea Oportunități de Achiziții (www.ebrd.com), 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord, denumit în continuare ”Achizitor” intenționează să utilizeze o parte din sumele unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și ale unui grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Achizitorul invită acum furnizorii să depună oferte sigilate pentru următoarele contracte ce urmează să fie finanțate din împrumut:

 • Lotul 1 – Furnizare pompe de termoficare și convertizor de frecvență
 • Lotul 2 – Furnizare ventilatoare de aer, ventilatoare de gaze de ardere și convertizoare de frecvență

Поставка и установка нового водогрейного котла на биомассе (пеллеты)

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Данное Приглашение для участия в Тендере является продолжением Общего объявления о торгах опубликованного на веб-сайте ЕБРР, ProcurementOpportunities, 8289GPN – 46112 от 27 мая 2016.

SA CET-Nord (Заказчик), получило заем от Европейского банка реконструкции и развития (Банк) и грант от Регионального фонда Восточно Европейского партнерства эффективности и окружающей среды (E5P), управляемого Банком, с целью финансирования расходов по проекту «Централизованного теплоснабжения Бэлць».

Заказчик приглашает Подрядчиков на подачу запечатанных конкурсных предложений для следующего контракта, который будет финансироваться за счет гранта E5P: " Поставка и установка нового водогрейного котла на биомассе (пеллеты)".

Контракт будет реализован в г. Бэлць - Республика Молдова, и должен быть завершен в течение 7 месяцев со дня подписания контракта.

Контракт заключается в проектировании, поставке, установке и вводе в эксплуатацию нового водогрейного котла на биомассе (пеллеты) на котельной Молодово, со следующими основными параметрами:

 • Номинальная мощность 600 кВт
 • КПД не менее 85%
 • Доступность минимум 90%
 • Автономность при работе с полной нагрузкой не менее 12 часов.

Поставка и установка Индивидуальных Тепловых Пунктов (ИТП)

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Данное Приглашение для участия в Тендере является продолжением Общего объявления о торгах опубликованного на веб-сайте ЕБРР, ProcurementOpportunities, 8289GPN – 46112 от 27 мая 2016.

SACET-Nord (Заказчик), получило заем от Европейского банка реконструкции и развития (Банк) и грант от Регионального фонда Восточно Европейского партнерства эффективности и окружающей среды (E5P), управляемого Банком, с целью финансирования расходов по проекту «Централизованного теплоснабжения Бэлць».

Заказчик приглашает Подрядчиков на подачу запечатанных конкурсных предложений для следующего контракта, который будет финансироваться за счет гранта E5P: "Поставка и установка индивидуальных тепловых пунктов (" ИТП ")"

Контракт будет реализован в г. Бэлць - Республика Молдова, и должен быть завершен в течение 7 месяцев со дня подписания контракта.

Контракт заключается в проектировании, поставке, установке и вводе в эксплуатацию 169 ИТП со следующими основными параметрами:

 • Выходная температура горячей воды на пределе ИТП, при наружной температуре минус (-) 18 ° C, не менее 80 ºC
 • Температура теплой воды для потребления на пределе ИТП 55±5 ºC
 • Уровень шума ИТП: макс. 45 дБ

Поставка и установка газовых двигателей для ТЭЦ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Данное Приглашение для участия в Тендере является продолжением Общего объявления о торгах опубликованного на веб-сайте ЕБРР, ProcurementOpportunities, Moldova/8289 – GPN – 46112, 27 мая 2016.

SACET-Nord (Заказчик), получила кредит от Европейского банка реконструкции и развития (Банк) и грант от Регионального фонда Восточно Европейского партнерства эффективности и окружающей среды (E5P), управляемого Банком, с целью финансирования проекта Централизованного теплоснабжения Бэлць.

Настоящим Письмом Заказчик приглашает Подрядчиков представить заявки в запечатанном для следующего контракта, который будет финансироваться за счет средств займа: "Поставка и установка газовых двигателей для ТЭЦ"

Теплоснабжение мун. Бэлць

Номер закупки: 8298-GPN-46112
Страна: Молдова
Бизнес сектор: Муниципальная и экологическая инфраструктура
Номер проекта: 46112
Источник финансирования: ЕБРР, E5P
Тип контракта : товары, Проектные работы и услуги
Тип извещения: Общие извещения о закупках
Дата выпуска: 27 мая 2016
Дата закрытия:26 мая 2017 в 23:59 Бельцах (по местному времени)

АО CET-Nord (далее «Компания»), является провайдером централизованного теплоснабжения города Бэлць. Предприятие находится в собственности Агентства публичной собственности Республики Молдова. АО CET-Nord намеревается использовать доходы кредита полученного от Европейского банка реконструкции и развития (далее «Банк») и грант полученный от Регионального фонда Восточноевропейского партнерствапо энергоэффективности и экологии ("E5P"), который находится в ведении Банка, для проекта по поддержке инвестиций в области энергоэффективности в инфраструктуре теплоснабжения города Бельцы.

АО „CET-Nord” информирует

В случае полного погашения задолженности за использованную тепловую энергию до 1 июля 2016г  жильцами домов, входящих в АВПК, ЖCK, АО„CET-Nord” выполнит за счёт предприятия, опрессовку внутридомовой системы отопления, что позволит cэкономить денежные средства кооператива.
 
Справки по телефону:   0-231-53-569;   0-231-53-508

О заниженной температуре обратной сетевой воды и высокой стоимости отопления в январе 2016 года

В адрес Примэрии муниципия Бэлць поступают обращения жителей домов, отапливающих свои квартиры от АО«ЧЕТ-Норд» о том, что температура обратной сетевой воды на источнике занижена и не соответствует температурному графику. В результате при неизменном расходе сетевой воды и увеличенной разнице температур теплоносителя подающего и обратного трубопроводов, плата за отопление якобы растет.