S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Interviu cu Liliana Mosorete, directorul financiar „CET-Nord” SA

Vă propunem un interviu realizat cu Liliana Mosorete, directorul financiar „CET-Nord” SA, care a fost publicat în nr. 2(65), în care ne vorbește despre utlimele rezultatele ale companiei, provocări și planuri de viitor.

- În ultimii ani CET-Nord SA a trecut printr-un proces amplu de reorganizare. Ce presupune acest proces?

- „CET-Nord” este o entitate de interes public care prestează un serviciu social important de asigurare a municipiului Bălți cu agent termic. Totodată, compania produce energie electrică în cogenerare. Eficiența activității întreprinderii este asigurată și depinde, în mare parte, de modul de organizare a proceselor. Din acest motiv ne-am determinat să recurgem la reorganizarea întreprinderii, lucru care ne-a permis să reducem cheltuielile operaționale și să creștem veniturile.


- Cum se desfășoară procesul de implementare a Sistemului de Management Integrat în cadrul CET-Nord SA și ce presupune acesta?

- În considerarea faptului că eficiența și competitivitatea unui operator economic depind, în mod determinant de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea Societății a mecanismelor de bună guvernare corporativă, „CET-Nord” SA își propune ca scop implementarea pe parcursul anilor 2020-2021 a Sistemului de Management Integrat în baza standardelor internaționale de calitate, mediu, sănătate și securitatea în muncă, energie și sisteme de management anti-mită.
- A reușit compania Dumneavoastră să se conformeze cerințelor legislației cu privire la tranziția și aplicarea în activitatea sa a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară?

- Conform cerinţelor expuse în Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și ţinând cont de datele din  situaţia financiară a entităţii la 31.12.2018, suntem calificaţi ca „Entitate de interes public”.
În momentul de față au fost întreprinse următoarele acţiuni în vederea trecerii la IFRS:
• au fost evaluate elementele de imobilizări la valoarea justă la data bilanţului de deschidere;
• a fost întocmit bilanţul de deschidere la situaţia din 01.01.2019 conform cerinţelor IFRS;
• au fost întocmite situaţiile financiare la situaţia din 31.12.2019 conform cerinţelor IFRS;
• au fost elaborate Politici contabile identificate conform cerinţelor IFRS;
• a fost adaptat Planul de conturi contabile existent pentru asigurarea colectării informaţiilor necesare pentru calcularea indicatorilor din situaţiile financiare IFRS;
• au fost operate modificări ale programului contabil în funcţie de divergenţele identificate între noile date în baza IFRS și baza de date contabile SNC.
- Toate cele realizate la CET-Nord în ultima perioadă de timp presupun digitalizarea proceselor. Ce s-a reușit la acest capitol?

- Valorificând cu maximă eficiență toate oportunitățile existente și viitoare, în vederea consolidării poziției pe piață și a realizării scopului principal, Societatea pune un accent deosebit pe asigurarea creșterii gradului de transparență în afaceri și pe implementarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă în administrarea și managementul companiilor cu capital de stat. Achiziționarea și implementarea unui sistem informatic integrat va permite informatizarea proceselor aferente activității financiar-contabile, de producere, de calcul și evidență a energiei termice distribuită și energiei electrice livrate, achiziţie/ aprovizionare și de contractare a bunurilor și serviciilor de la persoane terțe, sporind transparența activității și nivelul calității sarcinilor îndeplinite. În acest sens întreprinderea va automatiza și simplifica raportarea în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, iar generarea automată a rapoartelor va permite eliminarea factorului uman și va asigura veridicitatea maximă a datelor.

- Ce măsuri întreprindeți pentru a putea achita datoriile față de Moldovagaz și a spori rentabilitatea economică a întreprinderii?

- În ultimii 3 ani, „CET-Nord” SA a dat prioritate proceselor de eficientizare a activității întreprinderii în scopul prestării unor servicii competitive pe piață, iar ca rezultat s-a reușit stabilizarea situației economico-financiare, care a permis să fie achitată suma de 95 mil. lei din datoria istorică de 265 mil. lei, formată în perioada 2012-2017, față de Moldovagaz. Ca urmare a măsurilor întreprinse, „CET-Nord” SA a reușit să sporească credibilitatea instituțiilor financiare internaționale față de entitate și, în prezent, este la etapa desfășurării studiului de fezabilitate pentru implementarea Fazei II a Proiectului investițional „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți” în valoare de 10 mil. euro. Acest proiect urmează să asigure modernizarea continuă a activității întreprinderii, iar, ca urmare, se va îmbunătăți calitatea și costul serviciilor pentru consumatori.

https://monitorul.fisc.md/bussines/cet-nord-trece-printr-un-amplu-proces-de-modernizare.html