S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Announcements

Созыв Очередного Общего Собрания акционеров «CET-Nord» SA

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 06.05.2022 (Proces-verbal nr.5) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 10 iunie 2022, orele 12:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a Adunării - cu prezența acționarului.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

 1. Cu privire la examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2021
 2. Cu privire la examinarea Raportului auditorului pentru anul 2021
 3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2021
 4. Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2021
 5. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2021
 6. Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare pentru anii 2022-2024
 7. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022
 8. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei
 9. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate în perioada 01.07.2021-20.07.2021
 10. Cu privire la ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice
 11. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății, a Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit
 12. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit
 13. Cu privire la alegerea rezervei Consiliului Societății  
 14. Cu privire la alegerea Președintelui Comitetului de Audit
 15. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și a reprezentantului statului

Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 30.05.2022 până la 10.06.2022, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.