S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Conectare. Debranșare

Ce presupune debranșarea și care este procedura de debranșare?

În conformitate cu art. 42, alin (8) a Legii nr. 92 din 29.05.2014 „Deconectările individuale ale unor apartamente sau ale…

În conformitate cu art. 42, alin (8) a Legii nr. 92 din 29.05.2014 „Deconectările individuale ale unor apartamente sau ale unor părţi de apartamente situate în blocurile de locuit, alimentate cu energie termică prin sistem colectiv, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:

a) obţinerea condiţiilor tehnice de la furnizor;

b) acordul scris al administratorului fondului locativ şi al tuturor locatarilor, sub semnătura reprezentanţilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire.”

Potrivit pct. 85 a Anexei 7 din Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 Deconectarea ulterioară integrală de la sistemul centralizat de încălzire se va efectua doar cu acordul în scris al tuturor proprietarilor de apartamente din cadrul blocului locativ, încăperi locuibile în cămine şi gestionarul fondului locativ, cu condiţia existenţei proiectului reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit. Responsabilitatea asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ.”

Concomitent, potrivit pct.13 din Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.112 din 19.04.2019, „În cazul solicitării avizului de racordare pentru instalarea aparatelor de utilizare pentru încălzire autonomă în apartamentul din blocul de locuit racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, solicitantul prezintă operatorului sistemului de distribuție (OSD) actele ce demonstrează respectarea prevederilor articolului 42 din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

Сa urmare, instalarea încălzirii autonome pe gaze naturale, în limita legislativă, se admite la respectarea concomitentă a următoarelor condiții: primirea și îndeplinirea condițiilor tehnice eliberate de furnizor, prezentarea acordului în scris a gestionarului fondului locativ și a tuturor locatarilor blocului, cu semnătura reprezentanților lor legali, dar nu în timpul sezonului de încălzire, (responsabilitatea asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ). De asemenea, e necesar de prezentat proiectul reconstrucției sistemului de încălzire centralizat, efectuat de institutele de proiectare sau persoane fizice, care dispun de licență pentru acest gen de activitate, în baza datelor de inventariere a sistemului existent de încălzire centralizat și coordonat în modul corespunzător.  

Deconectările și modificările neautorizate ale rețelelor termice interne duc la dereglarea parametrilor calitativi de alimentare cu căldură (încălzirea insuficientă a unor și concomitent supraîncălzirea altor apartamente din aceeași casă), fiind astfel lezat dreptul consumatorilor conectați la sistemul centralizat de termoficare  de a primi un serviciu calitativ la preț echitabil.

Mai mult decât atât, în cazul nerespectării normelor juridice, adică efectuării deconectării neautorizate, cazul este examinat de către Comisia Administrativă pe lângă Primăria mun.Bălți, care este în drept să aplice sancțiuni în baza art. 180 pct. (19) a Codului Contravențional al RM, ce presupune amendă în mărime de la 30 u.c. până la 60 u.c. pentru persoanele fizice și de la 60 u.c. până la 120 u.c. pentru persoanele juridice.

În același timp, potrivit art. 46 al Codului Contravențional sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată.

În această ordine de idei, în cazul debranșării neautorizate, „CET-Nord” SA înaintează acțiuni în instanțele judecătorești la subiectul restaurării sistemul de încălzire central în starea inițială din contul consumatorului.

Рentru a îmbunătăți calitatea serviciilor compania introduce noi tehnologii pentru modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. În casele în care s-a realizat modernizarea sistemul intern, adică unde a fost instalat Punctul Termic Individual și reconstruit sistemul de distribuție a agentului termic de pe verticală pe orizontală, consumatorii deja se bucură de o serie de avantaje:

  • reducerea facturilor pentru energia termică consumată cu mai mult de 35%;
  • calitatea încălzirii este furnizată uniform pentru toate apartamentele, indiferent de amplasarea lor;
  • echipamente de măsurare individuale pentru energia termică și apă caldă;
  • independență în reglarea consumului de agent termic;
  • capacitatea de a conecta sau deconecta căldura, după necesitate și astfel de a nu depinde de începutul și sfârșitul sezonului de încălzire;
  • posibilitatea alimentării cu apă caldă în mod continuu;
  • reducere cu peste 50% a costurilor de încălzire a apei în comparație cu instalațiile electrice;
  • siguranța în utilizare, fără riscul de explozii și diverse intoxicații.

Astfel, la primirea deciziei de deconectare de la sistemul centralizat de încălzire, recomandăm consumatorilor să evalueze avantajele instalării sistemului de distribuție a căldurii pe orizontală în comparație cu riscurile deconectării neautorizate.

Notă:

Documentația de proiect tehnic pentru instalațiile de gaze naturale, precum și lucrările de construcție/montare urmează să fie întocmite/executate în strictă corespundere cu cerințele normativelor de construcție în vigoare: NCM G.05.01-2014, CP G.05.01-2014, G.05.02-2014, CP G.05.03-2014.

Conform prevederilor Amendamentului CP G.05.01-2014/A1:2018, aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 185 din 05.04.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 121-125, art. 511), cu aplicare din 20.04.2018, în corespundere cu NCM G.04.04 „se interzice instalarea coșurilor de fum coaxiale de la fiecare generator termic, în mod separat, prin peretele de fațadă a blocului de locuit etajat multifamilial fără amenajarea coșului comun de evacuare a produselor de ardere, cu excepția clădirilor cu apartamente unifamiliale, cu maximum 3 niveluri (P+2E sau P+E+M)”.

De asemenea, potrivit Amendamentului NCM G.04.04:2012/A1:2018 „În locuințele tip apartament din blocurile de locuințe cu mai multe niveluri, proiectantul și beneficiarul sunt obligați să asigure evacuarea gazelor arse printr-un coș comun vertical, conform SM SR EN 15287-2, a cărui înălțime trebuie să depășească zona de presiune a vântului, conform cerințelor din CP G.05.01.

Responsabilitatea alegerii poziției de ieșire a conductelor de admisie aer/evacuare a produselor de ardere a cazanelor îi revine proiectantului sistemului de alimentare cu gaze naturale. Sistemul de alimentare cu aer și de evacuare a produselor de ardere trebuie să asigure protecția mediului pentru locatarii locuințelor tip apartament din blocurile de locuințe și să împiedice pătrunderea produselor de ardere în apartamente prin geamurile deschise ale ferestrelor și grilele de admisie a aerului.

Când începe și când se încheie sezonul de încălzire ?

Începerea sezonului de încălzire pentru consumatori va avea loc după înregistrarea timp de 3 zile consecutive, în intervalul orelor 18.00…

Începerea sezonului de încălzire pentru consumatori va avea loc după înregistrarea timp de 3 zile consecutive, în intervalul orelor 18.00 – 6.00, a unei medii aritmetice a temperaturilor aerului înregistrate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la orele 21:00, 00:00,03:00 şi 06:00 egale sau mai mici de +10 °C. În cazul în care prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru următoarele 3 zile înregistrează o medie aritmetică a temperaturilor aerului în intervalul de timp indicat, de peste +10 °C, sezonul de încălzire se va începe la întrunirea repetată a condițiilor prescrise.

Oprirea sezonului de încălzire va avea loc în condițiile în care timp de 3 zile consecutiv, în intervalul orelor 18:00-06:00, media aritmetică a temperaturilor aerului înregistrate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la orele 21:00, 00:00,03:00 şi 06:00 va fi mai mare de +10°C. În cazul în care prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru următoarele 3 zile înregistrează o medie aritmetică a temperaturilor aerului în intervalul de timp indicat,  mai mică de +10°C, sezonul de încălzire se va prelungi până la întrunirea în mod repetat a condițiilor prescrise.

La adresarea în scris a consumatorului/intermediarului de servicii privind furnizarea mai devreme sau prelungirea perioadei de încălzire, furnizorul este obligat să livreze energia termică cu condiția existenței posibilităților tehnice.

Începerea și finisarea sezonului de încălzire este stipulată în Secțiunea 2, pct. 15 din Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 23 din 26.01.2017, în redacția HANRE792 din 22.12.2023, MO519-522/30.12.2023 art.1296; în vigoare 30.12.2023.

Care este procedura de conectare a blocului/apartamentului la sistemul centralizat de încălzire?

Racordarea unui nou consumator la rețeaua termică este prevăzută în Secțiunea 3, pct. 17-33 din Regulamentul privind furnizarea energiei termice,…

Racordarea unui nou consumator la rețeaua termică este prevăzută în Secțiunea 3, pct. 17-33 din Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 23 din 26.01.2017.

Cererea de conectare trebuie să conțină obligatoriu:

1. numele, prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii, adresa locului de consum;

2. scopul utilizării energiei termice;

3. puterea termică solicitată pe tip de consum (kW, Gcal/h);

4. copia buletinului de identitate, sau copia documentului ce atestă dreptul real asupra imobilului, sau copia documentului care atestă deținerea pe cale legală a imobilului, sau permisiunea autorităţilor de resort.

Furnizorul este obligat să elibereze avizul de racordare în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-economice optime de racordare şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul pentru racordarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ce-i aparţin la reţeaua termică. Avizul de racordare se eliberează gratuit.

Avizul de racordare se eliberează de către furnizor în următoarele cazuri:

- când se racordează instalațiile de utilizare a energiei termice ale solicitantului la rețeaua termică;

- când se solicită majorarea puterii termice pentru locul de consum și este necesar să fie modificată instalația de racordare;

- când se intenţionează majorarea suprafeţei încălzite de la instalaţiil de utilizare a energiei termice existente.

Solicitantul este obligat să obţină de la furnizor avizul de racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice. Termenul de valabilitate al avizului de racordare, se stabileşte de furnizor în funcţie de termenul de construcţie a obiectului, dar nu poate fi mai mic de 2 ani. Termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungeşte de către furnizor, dacă la expirarea termenului de valabilitate a început construcţia obiectului pentru care a fost eliberat avizul de racordare. Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate al avizului de racordare, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării, prin efectuarea inscripţiei respective pe avizul de racordare eliberat solicitantului. Avizul de racordare poate fi prelungit pe o perioadă de până la 5 ani sau pentru o perioadă mai mare, în funcţie de capacitatea disponibilă a reţelei termice.

Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de racordare, eliberat de furnizor, este obligatorie pentru solicitant şi pentru proiectant.

Proiectul instalaţiilor de utilizare a energiei termice, elaborat în baza avizului de racordare, se coordonează de către furnizor în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentării proiectului. În cazul lipsei răspunsului de la furnizor în termen de 15 zile de la data prezentării proiectului, proiectul se consideră coordonat. Realizarea instalației de utilizare a energiei termice și instalației de racordare se efectuează de către furnizor sau de către altă persoană autorizată, la alegerea solicitantului.

Termenul de realizare, de către furnizor, a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator casnic, nu poate depăşi 30 de zile calendaristice din momentul semnării contractului privind racordarea și achitarea de către solicitant a tarifului de racordare. Termenul de realizare, de către furnizor, a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator noncasnic, nu poate depăşi 45 de zile calendaristice din momentul semnării contractului privind racordarea și achitarea de către solicitant a tarifului de racordare. În cazuri specifice (condiții meteorologice nefavorabile, limitări privind autorizarea lucrărilor de construcție), la prezentarea argumentelor corespunzătoare de către furnizor cu acordul solicitantului pot fi stabilite alte termene de realizare a instalaţiei de racordare.

Modul reconectării la rețeaua termică este prevăzut în Secțiunea 10, pct. 133-158, din Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 23 din 26.01.2017 .