акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Tender pentru achiziţionarea serviciilor de audit financiar
Beneficiarul ”CET-Nord” SA,
3121, Moldova, mun.Bălţi,
str.Ştefan cel Mare, 168
tel +373 (231) 5-33-67
Data anunţării: 17.03.2017
Data limită: 18.04.2017
Data desfăşurării: 18.04.2017
Cîştigătorul - не определён!

AVIZ

de lansare a concursului de achiziţii Nr. 4/17 din 17.03.2017

„CET-Nord” S.A., str. Ştefan cel Mare, 168, mun. Bălţi, 3121, R.Moldova, tel:(+373)23188359, fax (+373)23123574, aduce la cunoştinţă potenţialii prestatori de servicii de audit despre lansarea licitaţiei publice privind achiziţionarea serviciilor de audit financiar.

 1. Obiectul contractuluide achiziţie este prestarea de servicii de audit financiar.
 2. Scopul de bază constă în transformarea rezultatelor financiare şi fiscale ale anului de gestiune primite în rezultatul ţinerii evidenţei contabile conform cerinţelor Standardelor   Naţionale de contabilitate ale R.M. (SNC) în rezultate ţinute conform cerinţelor Standartelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
 3. Scopul suplimentar al beneficiarului constă în efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale pentru 2017. Auditul se  efectuează conform Standardelor  Internaționale  de Audit (în continuare – S.I.A.) şi include efectuarea testelor asupra tranzacţiilor şi/sau privind existenţa, proprietatea şi modul de evaluare a elementelor contabile ale entității. Societatea de audit desemnată analizează sistemele contabile şi de control  intern, etc., astfel încît să poată stabili dacă acestea sînt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situaţiilor financiare şi dacă entitatea a ținut corect contabilitatea conform cerințelor legislației din domeniu.
 4. Societatea de audit desemnată întocmește contractul de audit/scrisoarea de misiune, planifică auditul conform cerințelor legislației din domeniu, evaluează estimările semnificative a deciziilor conducerii privind  întocmirea situaţiilor financiare,  pentru stabilirea corespunderii politicilor contabile legislației și genului de activitate al  entității, precum şi consecvenţa aplicării şi prezentării lor în mod adecvat, etc.
 5. Termenii de referință stabiliţi de entitate mai includ: întocmirea și prezentarea scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere, a raportului auditorului în limbile romănă şi engleză, etc. 
 6. Societatea de audit este obligată să garanteze respectarea principiilor, cerinţelor şi răspunderii conform prevederilor legislaţiei privind activitatea de audit și Codului etic al profesioniștilor contabili, fiind şi acceptată de BERD.
 7. Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a societății de audit în limba de română, clar, cu număr şi dată de ieşire, și conține următoarea informație:
      a) denumirea şi sediul societății de audit,  telefoanele  de  contact, poşta electronică,  rechizitele bancare; 
      b) descrierea succintă a activității societății de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
      c) numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
      d) perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
      e) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere;
      f) termenul de prezentare a raportului auditorului;
      g) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
      h) utilizarea, după caz, a activității expertului, ținînd cont de domeniul de activitate al entității;
      i) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind activitatea de audit; 
      j) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului;
      k) onorariul de audit;
 8. Oferta se depune printr-o scrisoare de însoţire, prin care operatorul economic îşi manifestă intenţia de a semna un contract de achiziţii. Scrisoarea de însoţire se întocmeşte în două exemplare: un exemplar după înregistrare este predat operatorului economic.

Oferta trebuie să fie prezentată respectând următoarele reguli:

a) să corespundă cerinţelor prevăzute în documentaţia de licitaţie;

b) în cazul existenţei unor modificări, este necesară şi semnătura persoanei autorizate pe

fiecare pagină pe care s-au făcut modificări;

c) să fie prezentată în termenul stabilit în anunţul de achiziţii;

d) plicul trebuie să fie netransparent, sigilat şi marcat cu indicarea adresei societăţii de

audit şi a autorităţii contractante -S.A.”CET-Nord”, mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare,168,

care va fi inscripţionat astfel:“Pentru participare la concursul de atribuire a contractului  

de achiziţie, conform Avizului privind lansarea concursului de achiziții nr. 4/17 din

17.03.2017”;

Oferta comercială (de preţ) va fi prezentată în valuta naţională (lei MD).

 1. Ofertele comerciale trebuie să fie prezentate şi depuse în plicuri sigilate la adresa întreprinderii:. „CET-Nord” S.A., str. Ştefan cel Mare, 168, mun. Bălţi, 3121, R.Moldova, et.3, secţia aprovizionări, biroul 310 până la 18.04.2017, ora 10:00 (ora locală). Secţia aprovizionări: tel./fax: (+373) 23188367, 88361.
 1. Selectarea societății de audit se efectuează, respectînd principiul eficienţei maxime la costuri minime, ținînd cont de informația expusă în ofertă, luînd cumulativ în calcul:
  1. preţul cel mai mic;
  2. condiţiile de achitare;
  3. perioada de efectuare a auditului;
  4. termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere;
  5. termenul de prezentare a raportului auditorului;
  6. numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
  7. lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului.
 2. În termen de 3 zile calendaristice din data la care s-a confirmat oferta cîştigătoare, S.A.”CET-Nord” expediază ofertantului o comunicare scrisă despre atribuirea contractului.
 3. În termen de 20 zile calendaristice cu ofertantul, a cărui ofertă a fost desemnată cîştigătoare, va fi semnat contractul de achiziţii.
 1. Detalii:
 2. Analiza ofertelor comerciale se desfăşoară în conformitate cu criteriile de evaluare.
 3. Se acceptă oferte prin poştă, curier, la faţa locului. Operatorii economici, pe propria răspundere, pot să prezente oferte şi prin mijloace electronice sau fax.
 4. “CET-Nord” S.A., îşi rezervă dreptul de anulare a ofertelor recepţionate şi concursului de achiziţii din anumite motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziţie nu generează vreo obligaţiune a beneficiarului faţă de participanţii la procedura de achiziţie.

Şeful secţiei de aprovizionare - Vadim Lopotenco
тел: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: logistics@cet-nord.md
Главный бухгалтер - Вонзяк Елена Васильевна
tel: +373 (231) 5-33-58,
e-mail: e.vonzeac@cet-nord.md