societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Temperatura aerului exterior conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, °C
Temperatura medie zilincă01.04.2020-0.102.04.20203.603.04.20206.204.04.20208.105.04.20208.606.04.20207.307.04.20208.308.04.202010.709.04.202010.0
Temperatura medie
între orele 1800 - 0600
31.03-01.04-3.901.04-02.04-0.202.04-03.042.703.04-04.045.404.04-05.046.805.04-06.045.106.04-07.044.607.04-08.046.908.04-09.0410.2
moldova gerb
Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 434
din 09.04.1998
despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice
Publicat : 02.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 060

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice (se anexează).

2. Se stabileşte că termenul de încheiere a contractelor de furnizare a energiei termice ce reglementează relaţiile dintre furnizori şi consumatori, conform prezentului Regulament, începe de la15 aprilie 1998.

 

Prim-ministru al Republicii Moldova Ion CIUBUC

 Chişinău, 9 aprilie 1998. Nr. 434.

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova

nr. 434 din 9 aprilie 1998

 

R E G U L A M E N T
cu privire la furnizarea si utilizarea
energiei termice

Definiţii

În prezentul Regulament, cu excepţia cazurilor cînd se prevede altceva, prin termenii sau expresiile menţionate se înţelege:

1) acord de furnizare de energie termică - acord scris care se dă de către producător unui consumator, în legătură cu posibilităţile de livrare de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă din instalaţiile sale;

2) aviz de racordare - aviz scris care se dă de către furnizor, unui consumator, în legătură cu posibilităţile şi condiţiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau caldă, din instalaţiile sale;

3) agent termic sau purtător de energie termică - fluidul utilizat pentru a acumula, transporta şi ceda energia termică. În condiţiile prezentului Regulament agenţii termici sînt aburul şi apa. Agentul termic poate fi:

a) primar - aburul sau apa fierbinte care se produc în centralele termice ale sistemului de alimentare cu energie termică;

b) secundar - apa caldă obţinută în schimbătoarele de căldură din staţiile termice, prin preluarea căldurii din agentul primar;

4) apă caldă de consum - apa caldă, în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodăreşti sau sanitare;

5) branşament termic - legătura dintre o reţea de distribuţie secundară şi un consumator de energie termică;

6) condensat - apa obţinută prin condensarea aburului folosit;

7) consum de energie termică - cantitatea de căldură reţinută de consumator din purtătorii de energie termică (diferenţa dintre cantitatea de căldură primită şi cea restituită);

8) consum pentru încălzire - consumul de energie termică folosită pentru încălzirea spaţiilor din clădiri industriale, instituţii, locuinţe etc.;

9) consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;

10) consumator de energie termică - persoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică, pe bază de contract, în instalaţiile sale racordate nemijlocit la instalaţiile unui furnizor.

Acesta poate fi:

a) consumator de tip agricol: consumatorul care foloseşte energia termică pentru cultivarea legumelor şi florilor, pentru creşterea păsărilor şi animalelor, pentru fabricile de nutreţuri combinate, pentru staţiile de uscat şi granulat furaje verzi, staţiile de sortare ouă, fructe şi legume, staţiile de uscat cereale şi de condiţionat seminţe, precum şi pentru alţi consumatori similari;

b) consumator de tip industrial: consumatorul, cu excepţia celui agricol, care foloseşte de regulă energia termică în scopuri tehnologice;

c) consumator revînzător-angro: consumatorul care procură angro energia termică de la producător şi o comercializează consumatorilor, aflîndu-se consumator faţă de producător şi furnizor faţă de consumator;

d) consumatorul de tip urban: consumatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinţei, a birourilor instituţiilor, a obiectelor social-culturale şi pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populaţie se încadrează în consum de tip urban;

11) consumatorul autoproducător de energie termică - consumatorul care, în afara activităţilor sale de bază, produce şi energie termică, pe care o utilizează exclusiv sau în principal pentru nevoile sale proprii;

12) distribuitor de energie termică (consumator-revînzător angro)- agentul economic care furnizează consumatorilor energia termică primită de la unul sau mai mulţi producători. El este considerat consumator, în raport cu producătorul de energie termică, şi furnizor, în raport cu consumatorul de energie termică;

13) echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor agenţilor termici, a puterii şi a cantităţii de energie termică;

14) furnizor de energie termică - agentul economic care furnizează energia termică la consumatori. El poate fi producător de energie termică sau numai distribuitor;

15) instalaţii de alimentare cu energie termică - totalitatea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, executate în scopul asigurării consumatorului cu energie termică.

În dependenţă de modalitatea producerii energiei termice în cadrul unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică, se disting:

a) regim de termoficare, în care energia termică se produce combinat şi simultan cu energia electrică;

b) regim de centrală termică, în care se produce numai energie termică;

c) regim mixt (termoficare şi centrală termică);

16) instalaţii de producere a energiei termice - toate instalaţiile care produc abur, apă fierbinte sau apă caldă;

17) instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice sau reţele termice - conductele, staţiile intermediare de pompare şi staţiile termice destinate transportului, transformării şi distribuţiei agenţilor termici de la instalaţiile de producere pînă la cele de utilizare;

18) instalaţii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consumă energie termică;

19) loc de consum - ansamblul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, aflate în aceeaşi incintă, alimentate din una sau mai multe staţii termice;

20) producător de energie termică - agentul economic ale cărui obiective de bază includ şi producerea de abur, apă fierbinte şi/sau apă caldă în centrale electrice de termoficare (C.E.T.), în centrale termice (C.T.) sau în instalaţii de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor energetice refolosibile sau a surselor noi de energie;

21) producător independent de energie termică - agentul economic care exploatează în mod autonom capacităţi de producere a energiei termice în scopul comercializării acesteia;

22) punctul de delimitare a instalaţiilor furnizorului de cele ale consumatorului - locul în care instalaţiile ce aparţin consumatorului se racordează la instalaţiile furnizorului de energie termică;

23) putere termică sau debitul de energie termică al instalaţilor de alimentare - cantitatea de energie termică în unitatea de timp; se exprimă în Gcal/h.

Se deosebesc:

a) putere termică absorbită - cantitatea de energie termică reţinută din agenţii termici în unitatea de timp, la instalaţiile de transformare sau de utilizare;

b) putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalaţiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui consumator;

c) putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un consumator şi înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie în decurs de 60 minute;

d) putere termică minimă de avarie - puterea termică absorbită, strict necesară consumatorului, pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului, convenită ca valoare şi durată pe baza datelor de proiect;

e) putere termică minimă tehnologică - putere care se asigură în regim de limitări (restricţii) unui consumator, calculată ca cea mai mică putere termică necesară pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor agregate şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile;

24) racord termic - ansamblul instalaţiilor prin care se face legătura între o reţea de distribuţie primară şi o staţie termică;

25) regim de limitare (de restricţii) a consumului - situaţie în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de consumator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, sau indisponibilităţii pe o durată mai mare de 6 ore a unor capacităţi de producere sau a unor reţele de transport şi distribuţie a energiei termice;

26) sistem de alimentare centralizată cu energie termică (S.A.C.E.T.) - ansamblul de instalaţii şi construcţii destinate producerii, transportului prin reţele publice, transformării, distribuţiei şi utilizării energiei termice sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, legate printr-un sistem comun de funcţionare;

27) sistem pauşal - modul de stabilire a consumului de energie termică în funcţie de puterea termică şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;

28) situaţie de avarie - situaţie în care, datorită avarierii unor instalaţii din sistemul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale;

29) staţie termică - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile consumului şi prin intermediul căreia se alimentează cu energie termică unul sau mai mulţi consumatori;

staţie termică poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic, o staţie centralizată pentru prepararea apei calde sau o staţie transformatoare de abur;

30) subconsumator - persoana fizică sau juridică ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la instalaţile termice ale unui consumator;

31) taxa pe putere termică - suma fixă, stabilită prin tarif anual pe unitatea de putere termică (debit) avizată;

32) alimentarea suplimentară a reţelelor termice - consumul de apă tratată chimic pentru compensarea scurgerilor din reţelele termice;

33) alimentarea suplimentară normativă a reţelelor termice - consum calculat de apa tratată chimic pentru compensarea scurgerilor din reţelele termice de un volum concret;

34) alimentarea suplimentară supranormativă a reţelelor termice - diferenţa dintre consumul real şi cel normativ de apă tratată chimic;

35) abur de apă supraîncălzit - abur care are o temperatură mai mare decît temperatura aburului saturat cu aceeaşi presiune, livrat de la C.E.T.;

36) abur direct şi strangulat - abur livrat consumatorilor de la cazangerii şi centrale termice.

 

I. Dispoziţii generale

 

1. Prezentul Regulament stabileşte raporturile-cadru dintre producatori,distribuitori,consumatori si subconsumatori de energie termică din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică şi prevede condiţiile generale de furnizare şi utilizare a acestei energii produse în centrale electrice de termoficare, în centrale termice sau în instalaţii de valorificare a resurselor energetice refolosibile.

2. Prevederile prezentului Regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică.

3. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de racordare la sistemele de termoficare. Prevederile prezentului Regulament se aplică consumatorilor în raport cu fiecare loc de racordare luat separat.

4. Consumatorii pot să racordeze la instalaţiile lor instalaţii ale subconsumatorilor, numai cu acordul furnizorului şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

5. În funcţie de debitul termic contractat, consumatorii se împart în:

a) consumatori mici, cu debite termice contractate de pina la 2 Gcal/h;

b) consumatori mari, cu debite termice contractate de peste 2 Gcal/h.

Clasificarea în consumatori mari şi mici nu se aplică în cazul ansamblurilor de locuinţe.

După specificul consumului de energie termică, consumatorii se împart în următoarele categorii:

I - consumatori de tip industrial;

II - consumatori de tip agricol;

III - consumatori de tip urban;

IV - consumatori - revînzători angro.

6. Toţi consumatorii de energie termică înainte de a începe proiectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice au obligaţia de a obţine avizul de racordare de la furnizor, acesta avînd obligaţia de a obţine acordul livrării energiei termice de la producător, înainte de emiterea avizului propriu.

7. Proiectarea, executarea şi recepţionarea instalaţiilor de alimentare şi de utilizare a energiei termice, racordate la sistemul de alimentare centralizată, precum şi exploatarea, întreţinerea, reparaţia, extinderea sau modificarea instalaţiilor şi destinaţia energiei termice se vor efectua în conformitate cu normativele, regulamentele şi standardele în vigoare.

8. Controlul folosirii raţionale şi eficace a energiei termice de către consumatori, indiferent de apartanenţa lor departamentală, sursa de alimentare cu energie termică şi formele de proprietate, stării tehnice şi exploatării instalaţiilor de utilizare va fi efectuat de către instituţiile autorizate pentru supravegherea energetică de stat.

În cadrul efectuării supravegherii aceste instituţii sînt în drept de a examina şi a da consumatorilor de energie termică prescripţii obligatorii pentru înlăturarea încălcărilor depistate, a regulamentelor şi normelor în vigoare.

 

II. Reglementări privind contractarea energiei termice

 

9. Furnizarea energiei termice se face numai în bază de contract încheiat între furnizor şi consumator, între producător şi distribuitor, precum şi între consumator şi subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.

Consumul de energie termică fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenţie sau infracţiune şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un consumator nou sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent, care-şi extinde sfera de activitate, se face numai după obţinerea acordului de furnizare a energiei termice, în conformitate cu regulile în vigoare şi după prezentarea dosarului instalaţiei.

10. Conţinutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare, avînd la bază contractul-cadru al furnizorului şi cuprinde în principal, următoarele:

părţile contractante şi reprezentanţii lor legali;

graficele de consum;

condiţiile tehnice ale furnizării;

drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;

delimitarea instalaţiilor dintre furnizor şi consumator;

scopul în care se consumă energia termică;

preţul de furnizare a energiei termice;

modul de măsurare şi plata energiei termice;

tranşele de limitări în caz de indisponibilităţi în instalaţiile de alimentare;

responsabilitatea părţilor;

clauze speciale;

convenţia de exploatare şi reglare a instalaţiilor.

11. Contractul reglementează raporturile dintre furnizor şi consumator cu privire la furnizarea, plata şi condiţiile de utilizare a energiei termice.

Acordul de furnizare a energiei termice şi avizul de racordare stau la baza contractului şi constituie părţi integrante ale acestuia.

12. Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durată convenită între părţi, cu anexe pentru fiecare loc de consum şi cu prevederi pentru furnizarea de abur, şi separat, pentru furnizarea de apă fierbinte şi caldă, cu excepţia contractului dintre producător şi distribuitor, la care nu se fac anexe pentru fiecare loc de consum.

13. Contractarea energiei termice, la toate categoriile de consumatori, se face ţinînd cont atît de necesarul solicitat de consumator, cît şi de posibilităţile de asigurare de către furnizor, iar cantităţile convenite se prevăd în anexele la contract.

14. În contract se evidenţiază separat consumul de energie termică pentru scopuri tehnologice, încălzire şi prepararea apei calde de consum.

15. Puterea termică, precizată în contractul dintre producător şi distribuitor trebuie să fie egală cu suma puterilor termice contractate de distribuitor, şi consumatorii săi aplicîndu-se coeficientul de simultaneitate, la care se adaugă consumul tehnologic pe structuri, pentru transportul şi distribuţia agentului termic de la punctul de producere la instalaţiile de utilizare.

Consumul tehnologic de energie termică pentru transport şi distribuţie se determină prin măsurări şi prin studii anuale de regim hidraulic şi termic, elaborate de unităţi de proiectare de specialitate, iar în cazul în care consumurile tehnologice determinate se depăşesc, se vor lua măsuri pentru remedierea deficienţelor.

Pe parcursul executării contractului, condiţiile tehnice se pot modifica numai cu acordul părţilor.

16. Cantităţile de energie termică ce se contractează anual se convin pe baza necesarului prezentat de consumator,într-o notă de calcul, şi a posibilităţilor de livrare de către furnizor, separat, pe tipuri de agenţi termici.

Cantităţile de energie termică ce depind esenţial de condiţiile meteorologice vor fi evidenţiate separat, cu precizarea, în nota de calcul a condiţiilor meteorologice preliminare (temperaturi medii, grade/zile etc.), în conformitate cu normele în vigoare.

17. Modificarea cantităţilor de energie termică şi a puterilor contractate, trimestrial sau lunar, pot fi cerute de consumator, în scris, cu 15 zile înaintea începerii perioadei pentru care se cere modificarea, dar ele nu pot să devină mai mici decît debitul minim tehnologic al sursei sau al reţelelor termice.

Furnizorul va comunică în scris răspunsul său în termen de 10 zile de la primirea cererii.

18. Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu consumatorii din categoria III este obligatorie prezentarea de către consumator a actului de proprietate, a contractului de închiriere sau a altor acte care îi dau dreptul să folosească spaţiul de încălzit.

Distribuitorii nu au această obligaţie.

19. În cazul în care consumatorul părăseşte imobilul ocupat, el este obligat, în termen de 15 zile, să ceară rezilierea contractului şi încetarea furnizării energiei termice, în caz contrar, el va trebui să achite energia termică ce s-ar consuma după plecarea sa, pînă la rezilierea contractului şi poartă responsabilitate conform condiţiilor contractuale.

20. În clădirile cu mai mulţi consumatori şi cu un singur echipament de măsurare a energiei consumate, contractul se încheie cu consumatorul principal, desemnat de ceilalţi.

21. La imobilele cu destinaţie de locuinţe, contractul de furnizare se încheie cu asociaţia de locatari, iar în lipsa acesteia - cu persoana împuternicită, cu locatarii sau cu proprietarul, după caz.

Pentru apartamentele de locuit folosite în alte scopuri, precum şi pentru spaţiile cu altă destinaţie din imobilele de locuinţe se vor încheia, cu viza administraţiei imobilului, contracte separate cu furnizorul.

 

III. Reglementări privind executarea instalaţiilor de alimentare şi de utilizare a energiei termice

 

22. Pentru executarea instalaţiilor de transport, de distribuţie şi de utilizare a energiei termice destinate unor consumatori noi sau extinderii celor în funcţiune este necesar ca, în afară de avizele legale, să se obţină în prealabil avizul de racordare, în conformitate cu prevederile punctului 6 din prezentul Regulament.

Avizul îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor de construcţie a instalaţiilor respective nu a început în acest interval de timp.

23. Soluţia de alimentare cu energie termică se stabileşte de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluţia definitivă se precizează în avizul de racordare.

Soluţia precizată este obligatorie la proiectare, execuţie şi exploatare. Pentru marii consumatori, această soluţie trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termică în situaţii de indisponibilităţi în instalaţii.

24. Proiectarea şi executarea racordurilor şi branşamentelor termice, inclusiv eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalaţiilor de alimentare cerute de consumatori, se fac din fondurile acestora de către proiectanţi şi executanţi de specialitate autorizaţi, care au obligaţia să respecte prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare.

25. Înainte de a trece la executarea lucrărilor la instalaţiile termice consumatorul este obligat să prezinte furnizorului, spre aprobare, dosarul instalaţiei, un exemplar al căruia se păstrează la furnizor.

Dosarul instalaţiei cuprinde:

a) memoriul justificativ;

b) copia avizului de racordare;

c) schema termică în detaliu a circuitului cu agent primar şi schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsură şi control, a automatizărilor şi protecţiilor;

d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;

e) graficele de consum;

f) exigenţele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termică.

Dosarul va fi ţinut la zi de către consumator.

26. Punerea în funcţiune a instalaţiilor exploatate de consumatori se face numai după aprobarea dosarului instalaţiei, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum şi a celor solicitate suplimentar de furnizor.

Racordarea la reţelele de distribuţie se va face în prezenţa furnizorului de către sau în prezenţa deţinătorului instalaţiilor şi numai după ce s-a încheiat actul de recepţie a branşamentului şi a instalaţiilor de utilizare precum şi întocmirea contractului de furnizare a energiei termice.

27. Alimentarea cu energie termică a consumatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.

28. Distrugerea, avarierea sau degradarea, prin intervenţii necontrolate sau intenţionate, a instalaţiilor de alimentare cu energie termică din exteriorul incintei consumatorilor este considerată contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 

IV. Delimitarea instalaţiilor termice dintre furnizor şi consumator

 

29. Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizicprintr-o armătură de separare montată pe conducta de transport sau de distribuţie a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.

Reţelele de transport şi distribuţie care alimentează mai mulţi consumatori sînt proprietatea celui care a plătit instalarea acestora, chiar dacă sînt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor consumatori.

Deţinătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste reţele sînt obligaţi să păstreze integritatea acestora şi să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi înlocuirea conductelor, avînd dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.

30. Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin furnizorului, iar cele din aval, consumatorului. Noţiunile de "amonte" şi "aval" corespund sensului de parcurgere a instalaţiilor dintre furnizor spre consumator.

31. Delimitarea instalaţiilor la armături de separare se face între:

a) producătorii care exploatează reţelele de transport şi consumator sau distribuitor;

b) distribuitorul care exploatează reţelele de transport şi consumator;

c) distribuitorul care exploatează staţiile termice şi reţelele de distribuţie şi consumator;

d) consumator şi subconsumatorul său.

În toate aceste cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sînt exploatate de cel care furnizează energia termică, delimitarea făcîndu-se la perechea de flanşe din aval de armătura de separare.

32. Delimitarea la limita incintei se face astfel:

a) la limita gardului centralei, în cazul alimentării consumatorului direct dintr-o centrală termică sau centrală electrică de termoficare prin conducte, ce îl alimentează în exclusivitate;

b) la limita gardului centralei ce face şi delimitarea dintre producător şi distribuitor, cînd acesta din urmă exploatează reţelele de transport de energie termică;

c) la limita incintei consumatorului, în cazul alimentării acestuia prin intermediul unor puncte termice sau staţiei termice centralizate amplasate în afara incintei acestuia, şi din care se alimentează mai mulţi consumatori;

d) la limita staţiei termice proprietate a distribuitorului sau a unui consumator, la 1 m distanţă de zidul staţiei, în afara acesteia;

e) la robinetul de pe racordul consumatorului din conducta de distribuţie, în cazul în care reţelele termice care alimentează mai mulţi consumatori sînt amplasate în subsoluri tehnice sau trec incintele consumatorilor.

33. În cazul conductelor aşezate într-un canal sau pe o estacadă, în comun cu alte conducte, delimitarea se face conform prevederilor anterioare, după ce conductele părăsesc canalul sau estacada comună.

34. Pentru instalaţiile noi, delimitarea se face conform prevederilor prezentului Regulament şi se preconizează în avizul de racordare.

Proiectul trebuie să prevadă armăturile de separare necesare determinării punctelor de delimitare.

 

V. Condiţii tehnice şi organizatorice referitoare la funcţionarea instalaţiilor de alimentare şi de utilizare

 

35. Furnizorii şi marii consumatori vor încheia convenţii de exploatare care să cuprindă obligaţii reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor termice şi urmărirea regimurilor de consum. Convenţia face parte integrantă din contract şi prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părţi.

36. Furnizorul şi consumatorul răspund de exploatarea economică şi în condiţii de protecţie a mediului, a instalaţiilor termice din administrarea şi exploatarea lor, avînd obligaţia să ia măsurile necesare pentru întreţinerea şi starea bună a izolaţiei termice a conductelor şi instalaţiilor, menţinerea în bună stare de funcţionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor, precum şi de reglarea corectă a parametrilor agenţilor termici.

37. Consumatorii sînt obligaţi să păstreze în bună stare utilajul ce aparţine furnizorului, care se află în incinta lor, fiindu-le interzis să facă vre-o intervenţie asupra acestuia.

38. Lucrările de revizii şi reparaţii la instalaţiile de alimentare, proprietate a furnizorului, precum şi la instalaţiile consumatorului, în cazul în care prin aceasta este influenţat regimul de funcţionare a sistemului, inclusiv durata acestora, se efectuează de comun acord de părţile contractante.

39. Furnizorul este obligat să anunţe în scris consumatorul, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţii întreprinse în programul iniţial, cu precizarea graficului de execuţie a acestora, pentru a se stabili de comun acord data şi durata întreruperilor respective.

Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării părţile nu cad de acord, iar urgenţa lucrărilor impune oprirea furnizării energiei termice, furnizorul stabileşte data şi ora întreruperii, pe care le aduce la cunoştinţa consumatorului, împreună cu motivaţiile necesare, cu cel puţin 24 ore înainte de a trece la aplicare.

40. Este interzis ca pe traseele conductelor termice, inclusiv pe culoarele de acces, să se ridice construcţii, să se depoziteze materiale, să se execute lucrări subterane sau orice alte lucrări care ar dăuna exploatării şi ar bloca accesul la conducte şi la staţiile termice.

41. În cazul în care este necesar ca pe terenul pe care sînt amplasate instalaţiile termice de alimentare să se execute o construcţie, beneficiarul este obligat să anunţe cu un an înainte pe deţinătorul instalaţiilor şi va suporta toate cheltuielile de modificare legate cu mutarea instalaţiilor de alimentare de pe terenul viitoarei construcţii.

42. Agenţii economici, consumatori de energie termică, au obligaţia de a permite accesul delegatului împuternicit al furnizorului la echipamentele de măsurare, cînd acestea se află montate în incinta sa, precum şi la instalaţiile cu agent termic, pentru controlul acestora, numai în prezenţa sa.

43. Furnizorul este obligat de a livra energia termică la parametrii - presiune şi temperatură - prevăzuţi în contract.

Excepţie fac situaţiile în care aceste condiţii nu pot fi realizate din vina consumatorului, situaţii precizate în punctul 95, alineatul 3 al prezentului Regulament.

Continuitatea în livrarea energiei termice, la un mare consumator, va fi asigurată de furnizor în limitele nivelului înscris în contract.

Limitele maxime de variaţii ale parametrilor - presiune şi temperatură - pe care furnizorul este obligat să le asigure faţă de valorile nominale contractate se vor conveni între consumator şi furnizor, în funcţie de situaţia concretă a instalaţiilor şi de natura combustibililor pe care îi poate asigura producătorul.

44. Apa caldă returnată de consumator trebuie să aibă aceiaşi indici de calitate cu apă fierbinte primită de la furnizor.

În cazul în care apa caldă returnată nu corespunde indicilor de calitate stabiliţi prin contract, iar furnizorul nu are posibilităţi de tratare, consumatorul va plăti furnizorului majorările facturii de energie termică, prevăzute în punctul 100, alineatul 3 din prezentul Regulament.

45. Consumatorul care impurifică condensatul din conducta de returnare va suporta costul întregii cantităţi de condensat impurificat din reţeaua colectoare comună şi din rezervoarele furnizorului, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea să-l trateze. Ca dovadă sînt luate măsurările efectuate nemijlocit la consumator.

Furnizorul poate accepta primirea condensatului cu alţi indici de calitate decît cei stabiliţi, în limitele posibilităţilor sale de utilizare şi de tratare, caz în care consumatorul este obligat să suporte cheltuielile suplimentare determinate de diferenţa de calitate a condensatului returnat.

46. Întreruperile în furnizarea energiei termice, pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea marilor consumatori, vor fi analizate de către furnizor impreună cu consumatorul respectiv, în vederea stabilirii cauzelor şi responsabilităţilor pentru aceste întreruperi.

Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către consumator este de maximum 5 zile lucrătoare de la data întreruperii.

Prin întrerupere, în sensul prevederilor prezentului punct se înţelege neasigurarea timp de cel puţin 4 ore a puterii termice minime tehnologice la consumatorii de tip industrial şi de tip agricol sau încetarea livrării energiei termice timp de cel puţin 6 ore la ceilalţi consumatori, cu excepţia populaţiei, care se acceptă o dată pentru intervale mai mari de 10 zile. În caz contrar, furnizorul va plăti penalităţi conformpunctului 48.

47. Furnizorul este obligat să efectueze analiza întreruperilor menţionate în punctul 46 împreună cu consumatorul în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sesizării consumatorului.

Consumatorul va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de întrerupere, necesare susţinerii sesizării.

48. Pentru întreruperile în furnizarea energiei termice la consumatorii industriali şi agricoli, care depăşesc limitele precizate prin gradul de continuitate prevăzut în contract şi care s-au identificat a fi din culpa furnizorului, despăgubirea datorată de furnizor nu va depăşi de 3 ori valoarea energiei termice nefurnizate pe perioadele de întrerupere.

Cantitatea nelivrată se calculează în raport cu nivelurile prevăzute în contract.

49. Furnizorul nu răspunde faţă de consumator pentru întreruperea furnizării energiei termice sau pentru calitatea acesteia în cazul unor calamităţi sau fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decît cele prevăzute în normativele tehnologice de proiectare.

50. Furnizorul nu poartă răspundere materială în faţa consumatorului pentru livrarea energiei termice cu parametrii scăzuţi pentru acele zile, pe parcursul cărora consumatorul a comis depăşirea cantităţilor contractuale de consum sau n-a respectat regimurile de consum de energie termică, stabilite pentru dînsul.

51. Furnizorul este obligat să ia măsuri neîntîrziate pentru remedierea defecţiunilor apărute în instalaţiile sale de alimentare cu energie termică.

Cînd se constată că defecţiunile sînt cauzate de consumator, acesta va suporta toate cheltuielile de remediere.

52. Furnizorul are următoarele drepturi:

a) de a verifica şi constata, la consumatori, încadrarea în prevederile contractuale a instalaţiilor cu agenţi termici, inclusiv a echipamentelor de măsurare pentru decontare;

b) de a sesiza organele respective de resort cazurile de consum fraudulos de energie termică sau de distrugeri, degradări şi sustrageri de elemente din instalaţiile termice proprii, în scopul recuperării pagubelor de către infractori.

53. Consumatorii au următoarele obligaţii:

a) să realizeze, să exploateze şi să întreţină instalaţii proprii care să asigure utilizarea cu maximă eficienţă a energiei termice, valorificarea, în condiţii de rentabilitate, a resurselor energetice refolosibile şi a celor rezultate din procesele tehnologice;

b) să nu modifice instalaţiile de utilizare din dosarul instalaţiei fără acordul furnizorului şi al proiectantului de specialitate;

c) să returneze condensatul în mod continuu sau după programul convenit cu furnizorul, în procentele şi de calitatea prevăzută în contract;

d) să respecte temperaturile de retur conform diagramei de reglaj, în condiţiile în care agentul termic se livrează cu temperatura convenită;

e) să aplice măsurile cele mai indicate pentru reglajul curbei de consum, conform indicaţiilor primite de la furnizor;

f) să asigure reglarea şi echilibrarea hidraulică a reţelelor termice pe care le exploatează;

g) să execute reglarea locală a cantităţii şi parametrilor energiei termice în staţiile termice şi în instalaţiile pe care le exploatează;

h) să efectueze în prezenţa furnizorului probele hidraulice ale reţelelor şi instalaţiilor prin care circulă agentul termic, conform normativelor tehnice în vigoare, înainte şi după executarea reparaţiilor programate şi a reviziilor anuale;

i) să nu folosească agentul termic în alte scopuri decît cele prevăzute în contract şi să nu forţeze circulaţia acestuia prin sustragere de agent;

j) să organizeze, prin laboratoare specializate sau prin folosirea unor astfel de laboratoare existente la alţii, controlul indicilor chimici şi agenţilor termici returnaţi la furnizor;

k) să comunice, în prealabil furnizorului, în conformitate cu prevederile din convenţia de exploatare, opririle, respectiv punerile în funcţiune ale reţelelor termice şi ale principalelor instalaţii consumatoare de energie termică.

54. Furnizorul are următoarele răspunderi şi obligaţii faţă de toate categoriile de consumatori:

a) să livreze energia termică în cantităţile şi la parametrii de calitate, în conformitate cu prevederile din contracte;

b) să îndepărteze operativ deranjamentele din instalaţiile sale de alimentare cu energie termică;

c) să reconsidere, la cererea consumatorilor, mărimile de reglaj ale protecţiilor, în situaţii justificate tehnic;

d) să asigure permanent funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor de măsurare, proprietate a sa, şi să le verifice metrologic în conformitate cu normele în vigoare;

e) să permită accesul pentru delegatul consumatorului la echipamentele de măsurare, cînd acestea sînt montate în instalaţia sa;

f) să mute instalaţiile sale pe proprietatea consumatorilor la cererea acestora, în conformitate cu prevederile punctului 41 al prezentului Regulament;

g) să analizeze întreruperile împreună cu consumatorul şi să ia măsuri pentru ca acestea să nu se mai repete;

h) să achite despăgubiri pentru întreruperi în furnizarea energiei termice, în conformitate cu prevederile punctului 48, alineatul 1 al prezentului Regulament;

i) să achite energia termică nefurnizată ca urmare a limitărilor pe care le-a impus, în conformitate cu prevederile punctului 93 al prezentului Regulament;

j) să acorde bonificaţii, conform prevederilor punctului 95 al prezentului Regulament în cazul furnizării energiei termice în afara limitelor parametrilor de calitate.

55. În fiecare sistem de alimentare centralizată cu energie termică, în afară de dispecerii coordonatori ai surselor de energie termică, este obligatorie înfiinţarea unui dispecerat pentru subsistemul de transport şi distribuţie a acesteia.

56. Consumatorii, cu excepţia celor din categoria III, sînt obligaţi să organizeze dispecerizarea consumului şi a instalaţiilor termice sau cel puţin să numească pentru fiecare schimb o persoană care să fie împuternicită să ia imediat măsurile necesare pentru respectarea operativă a dispoziţiilor dispeceratului.

57. Consumatorii mari industriali sînt obligaţi să instaleze aparate de măsură, automatizare şi control permanent al parametrilor calitativi ai agenţilor termici restituiţi, cu funcţiunea de a opri restituirea purtătorului de energie atunci cînd impurificarea depăşeşte limitele stabilite în contract. Pentru aceasta se realizează schema de protecţie automată cu robinet cu trei căi, pentru trimiterea la canal a condensatului impurificat, înainte ca acesta să ajungă în reţeaua comună spre centrala furnizorului.

În cazurile cînd în mod justificat nu se poate realiza controlul permanent, automat ai parametrilor calitativi ai agenţilor termici restituiţi, consumatorii au obligaţia de a asigura trei rezervoare distincte de colectare de condensat, din care, alternativ, un rezervor este în curs de umplere, un rezervor plin se analizează chimic, iar un rezervor se goleşte în reţeaua de condensat sau la canal, în funcţie de rezultatul analizei. Pînă la asigurarea funcţionării celor trei rezervoare, consumatorii au obligaţia să organizeze controlul periodic la punctele termice conform programului stabilit de furnizor şi convenit cu consumatorul.

58. Producătorii, distribuitorii şi marii consumatori de energie termică au obligaţia să întocmească, periodic şi ori de cîte ori s-a modificat reţeaua termică, prin unităţile de proiectare de specialitate sau cu forţe proprii, studiile de regim hidraulic şi termic pentru reglarea şi exploatarea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie care le aparţin.

 

VI. Întreruperi şi limitări în furnizarea energiei termice

 

59. Furnizorul este în drept să întrerupă furnizarea energiei termice către consumatori, fără plata vreunei penalităţi şi fără reducerea plăţii taxei fixe, în următoarele cazuri:

a) consumarea de energie termică fără contract;

b) sustragerea de agent termic;

c) neachitarea contului, a notei de plată, a anticipaţiei sau a plăţilor planificate în termenele stabilite, precum şi neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale furnizorului ori neplata pentru alimentarea suplimentară şi supranormativă şi a consumului de energie electrică pentru atare scopuri;

d) împiedicarea delegatului împuternicit al furnizorului de a controla instalaţiile consumatorului prin care circulă agentul termic, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare pentru decontare sau de a verifica şi remedia defecţiunile la instalaţiile proprietate a furnizorului, cînd acestea se află pe teritoriul consumatorului;

e) consumatorul nu aplică reducerea debitului absorbit, convenită prin contract, cerută de furnizor sau de dispecer, în regim de restricţii;

f) consumatorul depăşeşte sistematic cantitatea de energie termică şi debitele agenţilor termici convenite prin contract şi la cererea furnizorului nu se încadrează în prevederile contractuale;

g) pentru asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere stabilite anual prin contract sau neprevăzute şi cu caracter de urgenţă;

h) pentru a lua măsuri imediate de prevenire sau lichidare a avariilor din instalaţiile sale, anunţînd în prealabil consumatorii, în afara cazurilor cînd urgenţa nu permite;

i) consumatorul nu restituie agentul termic - condensat sau apa caldă - în cantităţile sau cu calitatea stabilită în contract, în cazul în care producătorul nu are capacitate de tratare;

j) consumatorul alimentează subconsumatorii fără acordul furnizorului;

k) consumatorul schimbă, fără acordul furnizorului, caracteristicile tehnice şi puterea termică instalată a staţiilor termice sau a principalelor receptoare racordate ale sistemului de alimentare, ori schimbă diafragmele de echilibrare sigilate de furnizor;

l) debitul de abur absorbit este mai mic decît debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacităţilor de producţie specificat în contract;

m) pentru lucrări de instalaţii de alimentare noi sau pentru remedierea, înlocuirea sau modificarea celor existente, pe bază de program cuvenit cu consumatorul;

n) la cererea consumatorului.

60. Prevederile punctului 59 al prezentului Regulament nu se aplică spitalelor, policlinicelor, staţiilor de salvare, căminelor de bătrîni, leagănelor de copii, grădiniţelor, creşelor, căminelor studenţeşti, căminelor de handicapaţi, centrelor de resocializare a minorilor, şcolilor şi unităţilor militare, cu excepţia literelor a), b), d), h), l), m), n).

61. Cazurile de întrerupere a furnizării energiei termice prevăzute în punctul 59 literele c), f), g), i), j) şi m) ale prezentului Regulament vor fi în mod obligatoriu preavizate cu 7 zile lucrătoare înainte şi vor fi aplicate în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizului primit.

62. Furnizorul este în drept să solicite consumatorilor, alţii decît cei din categoria III, aplicarea programului de limitare convenit, în situaţii speciale apărute în funcţionarea sistemului de alimentare.

La anunţarea pe cale operativă de către furnizor a aplicării programului de limitare, consumatorul este obligat să reducă consumurile în ordinea de prioritate stabilită în contract şi prin instrucţiunile proprii, astfel încît să fie reduse la minim influenţele negative asupra activităţii proprii.

Consumatorul care nu realizează programul de limitare a consumurilor, cu respectarea timpului stabilit pentru efectuarea manevrelor de reducere a debitelor absorbite conform tranşei anunţate de furnizor, răspunde pentru prejudiciile apărute din această cauză, inclusiv pentru recuperarea majorărilor plătite de furnizor celorlalţi consumatori afectaţi, conform dovezilor disponibile

Dispoziţiile de limitare în caz de restricţii sînt obligatorii pentru toţi consumatorii de energie termică avuţi în vedere la alineatul unu şi nerespectarea lor conduce la penalizările prevăzute la punctul 94 al prezentului Regulament.

În cazurile cînd măsurile de limitare luate de consumatori nu sînt suficiente pentru menţinerea în funcţiune a sistemului de alimentare, furnizorul are dreptul să treacă la limitarea centralizată a livrării de energie termică din sistemul de alimentare.

63. Sistarea temporară a livrării energiei termice se poate efectua la solicitarea în scris a unui consumator, dacă perioada de întrerupere solicitată este mai mare de o lună şi de maximum un an. Pe perioada sistrării temporare a livrărilor de energie termică, consumatorul cu tarif binom (în caz de punere în vigoare) va plăti taxa fixă pe putere termică la nivelul perioadei anterioare de consum.

64. În situaţia în care întreruperea alimentării cu energie termică a avut loc din cauze care îl privesc pe consumator, furnizarea se reia la solicitarea acestuia, numai după înlăturarea tuturor defecţiunilor sau cauzelor care au condus la întrerupere.

65. În cazul reducerii din vina furnizorului a parametrilor de abur pentru necesităţi tehnologice cu mai mult de 25 % de cei prevăzuţi de contract, consumatorul e în drept,comunicîndu-i în prealabil furnizorului, să înceteze consumul energiei termice. În cazul respectiv furnizorul poartă răspunderea în faţa consumatorului în conformitate cu punctul 66 al prezentului Regulament.

66. Furnizorul, în caz de întrerupere a livrării energiei din vina sa, îi plăteşte consumatorului costul energiei termice nelivrate, compensează daunele (pricinuite) în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

67. Timpul limitării consumului de energie termică şi cauzele livrării ei reduse se determină după aparatele de înregistrare în punctul de delimitare a reţelelor termice şi după înregistrările reale ale începutului şi sfîrşitul limitării din jurnalul operativ al serviciului de dispecer al furnizorului.

Livrarea redusă a energiei termice în scopurile tehnologice ale consumatorului din vina furnizorului se determină zilnic după echipamentele de măsură ca diferenţă dintre consumul mediu zilnic de energie termică pentru ultimele 3 zile, premergătoare zilei de limitare şi consumul real în zilele, în care a avut loc livrarea redusă, iar în cazul limitării consumului de căldură - ca diferenţă dintre consumul planic şi real al energiei termice pentru aceleaşi zile.

 

Notă:

1. La determinarea consumului mediu zilnic al energiei termice în ultimele 3 zile, premergătoare limitării, ziua de odihnă nu se include.

2. În cazul în care livrarea redusă a energiei termice a avut loc în ziua de odihnă, ea se va determina ca diferenţa dintre consumul zilnic mediu în cele 3 zile de odihnă premergătoare şi consumul real în ziua de odihnă pe parcursul căreia a fost admisă limitarea.

 

VII. Plata energiei termice furnizate Tarifare - Principii

 

68. Tarifele pentru energia termică trebuie fundamentate pe baza costurilor de producţie, transport şi distribuţie ale acesteia, cota pentru crearea surselor de dezvoltare a instalaţiilor respective şi profitul producătorului şi furnizorului.

Plata energiei termice furnizate se face fie după tarife monome (preţ unic, lei/Gcal), fie după tarife binome (în cazul punerii în vigoare), la care în afara preţului energiei termice (lei/Gcal) se percepe şi o taxă fixă anuală pentru puterea termică maximă contractată (lei/MW), plătită independent de cantitatea energiei consumate. Taxa fixă anuală se plăteşte în cote-părţi egale în perioada de facturare.

Tarifele se stabilesc atît pentru livrarea din sursele de producere, cît şi pentru livrarea din reţelele termice, fiecare făcîndu-se pe baza elementelor din alineatul 1 al prezentului punct.

Tarifele pentru energia termică sub formă de abur şi apă fierbinte şi tarifele pentru apa demineralizată şi apa dedurizată se aprobă de autoritatea publică centrală sau locală, după caz.

Nivelul preţurilor din tarifele practicate de distribuitorii de energie termică se aprobă de autoritatea publică locală.

În cazul furnizării energiei termice sub formă de abur, tarifele vor putea fi diferenţiate în funcţie de parametrii agentului termic şi sursa în care se produce energia termică.

În cazul furnizării energiei termice sub formă de apă fierbinte, tarifele se vor diferenţia în raport cu punctul de racordare al consumatorului la instalaţiile furnizorului şi anume la ieşirea de la centrala producătorului, la capătul reţelei termice de transport şi la utilizator.

Apa demineralizată, apa dedurizată şi condensatul livrate separat, precum şi apa caldă nereturnată se tarifează separat de energia termică livrată.

Furnizorul va transmite la consumator, în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea preţului, actul care constituie baza legală a noului preţ.

69. Tipul de tarif binom se aplică tuturor consumatorilor, cu excepţia celor ce utilizează energia termică pentru încălzirea locuinţei, a birourilor instituţiilor, a obiectelor social-culturale şi pentru pregătirea apei calde de consum.

70. Tariful de livrare a energiei termice se înscrie în contractul de furnizare a acesteia.

Tariful înscris în contract va fi modificat pe parcurs ori de cîte ori apare un nou preţ legal aprobat şi la iniţiativa uneia dintre părţile contractante, în cazul în care s-a convenit între părţi aplicarea unui alt tip de tarif. Odată cu modificarea tarifelor se recalculează şi anticipaţia pe care consumatorii au obligaţia să o depună.

Tariful cu care furnizorul plăteşte energia termică preluată de la centralele de producţie proprii ale consumatorilor sau altor agenţi economici se negociază cu aceştia în cadrul tarifului aprobat la ieşirea din centrală pentru sistemul de alimentare respectiv.

Consumatorii revînzători angro achită plata pentru cantitatea de apă necesară de a umple reţelele înnaintea demarării perioadei de încălzire, pentru probele de presiune ale sistemului centralizat şi pentru consumul energiei electrice, folosite la efectuarea probelor cu includerea cheltuielilor suportate în tarifele la energia termică livrată consumatorilor.

 

VIII. Echipamente de măsurare

 

71. Determinarea cantităţii de energie termică consumate se face pe baza echipamentelor de măsurare, stabilite conform contractului şi montate în punctul de delimitare a instalaţiilor.

Echipamentele de măsurare, care servesc pentru decontare între părţile contractante, vor fi atestate metrologic, omologate legal şi verificate în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

Achiziţionarea şi montarea echipamentelor de măsurare pentru blocurile de locuit cade în sarcina distribuitorilor de energie termică.

Ceilalţi consumatori achiziţionează echipamentele de măsurare din fonduri proprii şi le montează în baza unei documentaţii avizate de furnizor.

După recepţia montajului şi punerea în funcţiune, în prezenţa consumatorului şi a furnizorului, se va întocmi procesul-verbal de recepţie şi de preluare în exploatare de către furnizor.

În cazul cînd montarea echipamentelor de măsurare pentru decontare nu poate fi făcută în instalaţiile furnizorului, datorită unor condiţii speciale de executare a lucrărilor şi de acces, echipamentele de măsurare se pot monta în instalaţiile consumatorului, dar rămîn în exploatarea furnizorului.

Echipamentele de măsurare pentru decontare procurate de consumatori trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice prevăzute în dosarul tehnic al instalaţiei termice şi avizate de furnizor.

Achiziţionarea şi montarea echipamentelor de măsurare pentru energia livrată distribuitorilor cade în sarcina producătorilor de energie termică. Echipamentele de măsurare procurate de distribuitori trebuie să fie avizate de producători, iar după montare se preiau în exploatare de către aceştia, contravaloarea lor recuperîndu-se de la producători.

Permutarea şi demontarea echipamentelor de măsurare se va efectua de către personalul furnizorului de energie.

72. Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu energie termică a noilor consumatori fără a se monta echipamentele de măsurare.

73. Pentru perioadele în care echipamentele de măsurare sînt defectate sau sînt demontate pentru verificare sau reparare, stabilirea cantităţii de energie termică consumată se va face după metodologia convenită de furnizor împreună cu consumatorul şi înscrisă în contract.

74. Instalarea echipamentelor de măsurare se va face în locuri accesibile pentru citire, atît pentru furnizor, cît şi pentru consumator.

75. Echipamentele de măsurare pentru decontare vor fi exploatate, întreţinute, reparate, verificate periodic conform normelor sau ori de cîte ori este necesar şi înlocuite, în caz de uzură sau avariere, de către furnizor sau alte organizaţii împuternicite.

În cazul în care deteriorarea se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul echipamentelor deteriorate şi al lucrărilor de demontare, verificare sau reparare şi remontare.

76. Echipamentele de măsurare se montează şi se sigilează de către furnizor în prezenţa obligatorie a delegatului împuternicit al consumatorului, cu consemnarea acestei operaţii într-un proces-verbal.

77. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate echipamentelor de măsurare, precum şi afectarea integrităţii sau funcţionalităţii lor, cînd acestea se află în incinta consumatorului, constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

78. Furnizorul are obligaţia să repare sau să înlocuiască, în termen de cel mult 20 zile de la data înregistrării sesizării scrise, echipamentul de măsurare, reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate.

Echipamentul de măsurare demontat se verifică de către un laborator metrologic autorizat, care stabileşte eroarea de înregistrare cu care se va recalcula consumul pe perioada funcţionării incorecte a acestuia.

79. Echipamentul de măsurare pentru decontarea energiei termice debitată în reţelele furnizorului de către un consumator cu centrală proprie sau de către un producător independent se verifică metrologic şi se montează prin grija acestora. Sigilarea echipamentului se face simultan de ambele părţi contractante.

În acest caz, echipamentul de măsurare se procură de consumatorul cu centrală proprie şi respectiv de producătorul independent şi rămîne proprietatea lor; aceştia avînd obligaţia să efectueze verificarea periodică şi înlocuirea, în caz de uzură sau avariere, numai în prezenţa furnizorului.

80. Cantitatea de energie termică livrată şi puterea termică maximă absorbită se determină separat pentru fiecare agent termic şi separat pe presiuni şi temperaturi.

81. Cantitatea de agenţi termici restituiţi în reţea se determină separat pentru total apă caldă returnată şi separat pentru total condensat returnat.

 

IX. Facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice livrate

 

82. Energia termică livrată consumatorilor se facturează de furnizori, de regulă, lunar, pe baza măsurării energiei termice consumate.

Taxa de putere termică se facturează la puterea termică maximă contractată.

83. În mod excepţional, în cazul lipsei sau nefuncţionării echipamentelor de măsurare, calculul consumurilor de energie termică pentru populaţie se va face conform normelor aprobate de consiliile locale, iar pentru celelalte categorii de consumatori se admite facturarea în pauşal pe baza unui calcul convenit cu consumatorul pentru fiecare receptor.

Consumatorii la care tarifarea se face în pauşal sînt obligaţi să declare furnizorului toate receptoarele termice pe care le posedă, precum şi receptoarele care nu se vor utiliza. Acestea din urmă vor fi sigilate de furnizor.

Receptoarele de energie termică nedeclarate, ca şi cele ale căror sigilii au fost violate, vor fi considerate ca folosite în mod ilegal.

Consumatorii vinovaţi de folosirea ilegală a unor receptoare termice vor răspunde contravenţional sau penal, după caz, conform dispoziţiilor legale.

84. Consumatorii depistaţi cu consumuri clandestine de energie termică vor suporta atît plata energiei termice si/sau a agentului termic, stabilite a fi consumate clandestin, precum şi despăgubirile pentru eventualele pagube produse furnizorului.

Se consideră consumatori clandestini:

consumatorii care s-au racordat la reţeaua furnizorului fără acordul acestuia;

consumatorii care au alimentat unele receptoare din amonte de echipamentele de măsurare care servesc pentru decontare, fără avizele şi acordurile legale;

consumatorii care au efectuat mărirea suprafeţelor de încălzire sau a receptorilor termici fără anunţarea furnizorului;

consumatorii la care tarifarea se face după sistemul pauşal pentru alimentarea receptoarelor nedeclarate.

Consumul de energie termică clandestin se calculează după sistemul pauşal pe durata de la începerea consumului clandestin, iar în cazul în care nu se poate determina pe bază de documente începerea consumului clandestin, calculul se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

Consumul clandestin se achită de cinci ori mai mult decît tariful legal la data constatării sustragerii, prevedere care se va înscrie şi în contract.

85. Consumatorii vinovaţi pentru sustragerea de energie termică, precum şi cei care s-au conectat la reţelele termice ale furnizorului fără contract vor fi traşi la răspundere conform dispoziţiilor Codului penal.

86. Consumatarii vor depune la furnizor, la încheierea contractului de furnizare, contravaloarea consumului prezumat de energie termică pentru o lună medie, denumită anticipaţie.

Prevederile prezentului punct nu se aplică consumatorilor din categoria a III şi volumelor de energie termică, livrate de consumatori-revînzători angro consumatorilor acestei categorii.

87. Achitarea facturii emise de furnizor pentru energia termică livrată se face fie de pe contul în bancă al consumatorului la termenele prevăzute în contract, fie prin alte sisteme de plată.

Eventualele corecturi ale valorii facturii, în cazul constatării unor erori, se vor efectua cel tîrziu cu ocazia emiterii următoarei facturi.

Consumatorii mari vor putea deconta periodic, pe bază de convenţie de plăţi planificate, sume echivalente cu consumul lunar preliminat.

Prin factura de la finele lunii se vor regulariza plăţile.

88. Pentru neachitarea facturii în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, la un mare consumator se va aplica o penalizare conform legislaţiei în vigoare pentru fiecare zi de întîrziere, cu începere din prima zi a înregistrării facturii şi pînă la achitarea ei.

După trecerea a 15 zile lucrătoare de aplicare a penalităţilor, dacă factura nu a fost achitată de consumator, furnizorul va putea proceda la întreruperea livrării energiei termice cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere privesc în exclusivitate pe consumator.

După efectuarea plăţii facturilor şi a penalităţilor respective, furnizorul va alimenta consumatorul în maximum 3 zile lucrătoare, acesta fiind obligat să plătească şi consumul de încălzire a conductei de alimentare.

În cazul în care, în termen de 45 zile lucrătoare de la data întreruperii, consumatorul nu efectuează plata integrală a consumului de energie termică şi a penalităţilor respective, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare şi să deconecteze consumatorul de la reţea, urmînd să se obţină pe cale legală recuperarea debitelor restante.

Consumatorul care a fost deconectat de la reţea, după ce a plătit facturile restante şi penalităţile respective, poate solicita să fie conectat din nou, urmînd aceeaşi metodologie ca un consumator nou.

89. Penalităţile în vigoare, pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii facturii, se aplică de producător şi distribuitorului după trecerea a 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi pînă la achitarea ei.

90. La restul consumatorilor (cu excepţia celor din categoria III) pentru neachitarea contravalorii energiei termice livrate în termen de 30 zile lucrătoare de la data înştiinţării de plată, se aplică penalităţi conform legislaţiei în vigoare pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu ziua a 31-a, pînă la achitarea facturii.

După trecerea a 25 zile de penalităţi, cu un preaviz de3 zile lucrătoare, furnizorul va întrerupe livrarea energiei termice.

După efectuarea plăţii facturilor şi a penalităţilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul în maximum 3 zile lucrătoare.

91. Dacă punctul de măsurare pentru facturare nu corespunde cu punctul de delimitare a instalaţiilor, furnizorul va introduce în factură corecturile necesare convenite cu consumatorul, care să ţină seama de pierderile de energie termică şi de agenţii termici în reţelele termice situate între punctul de măsurare şi cel de delimitare.

92. Suma depusă drept anticipaţie se va restitui numai în situaţia cînd cel care a depus-o încetează de a mai fi consumator al furnizorului la care a plătit anticipaţia şi a lichidat integral debitul faţă de acesta.

93. Cantităţile de energie termică limitate de consumator la cererea furnizorului vor fi plătite consumatorului de către furnizor cu aceleaşi tarife pe care acesta le aplică la cantităţile contractate cu consumatorul respectiv.

94. În situaţia în care, la cererea furnizorului, consumatorul nu aplică reducerile de debit convenite prin contract, consumul de energie termică determinat prin nereducerea debitului absorbit se facturează consumatorului triplu faţă de tariful convenit prin contract.

95. Pentru energia termică furnizată unui mare consumator, timp de peste 6 ore consecutiv, cu parametrii calitativi în afara limitelor precizate în contract, furnizorul va acorda consumatorului, la cerere, bonificaţii prevăzute în contract, dar nu mai mult de 1% pentru fiecare 10 C abateri de la temperatura apei şi aburului şi 2% pentru fiecare bar abateri de la presiunea aburului. Iar micilor consumatori conform actelor normative în vigoare.

Distribuitorii, pentru a putea beneficia de bonificaţiile prevăzute la alineatul 1, trebuie să prezinte producătorului, odată cu cererea, şi dovada că a acordat unor consumatori bonificaţii corespunzătoare acestei solicitări, cu justificările respective.

Nu se acordă bonificaţii în situaţiile în care:

consumatorul depăşeşte cantitatea de energie termică prevăzută în contract pentru a fi absorbite;

consumatorul nu returnează cantitatea de apă caldă sau nu respectă indicii chimici ai acesteia, precum şi procentul, ritmicitatea şi regimul de returnare a condensatului, prevăzute în contract;

consumatorul nu întreţine în stare bună instalaţiile şi introduce rezistenţe suplimentare care modifică regimul hidraulic al acestora;

consumul are loc cu variaţii rapide de debit depăşind cu 10% debitul mediu pe oră;

consumatorul a modificat schema normală de funcţionare stabilită;

consumatorul absoarbe un debit de abur sub limita stabilită prin contract, la care instalaţiile de producere şi transport nu mai pot asigura parametrii nominali;

consumatorul nu achită la timp plata pentru energia termică utilizată;

temperatura apei calde livrate scade ca urmare a hotărîrilor organelor executive sau a nerespectării de către consumator a temperaturii apei calde returnate prevăzută în graficul de reglaj;

furnizorul limitează consumul în scopul încadrării acestuia în graficele stabilite în contract.

96. În cazul utilizării energiei termice sub formă de abur pentru încălzire, ventilare şi apă caldă consumatorii sînt obligaţi să returneze furnizorului nu mai puţin de 95% de condensat, iar în cazul utilizării aburului în scopuri tehnologice - în cantităţile şi de calitatea convenită în contract.

97. Cantitatea condensatului, pentru a fi returnat furnizorului, se stabileşte în conformitate cu indicii de proiect a sistemelor de termoficare, a balanţei de condensat şi abur a întreprinderii şi conform rezultatelor deja obţinute în vederea returnării condensatului.

98. Cantitatea de condensat nereturnată în limitele normelor contractuale consumatorul va plăti-o ordinar, iar cantitatea condensatului nereturnată contra normelor contractuale se facturează cu de 3 ori, inclusiv tariful convenit prin contract.

În cazul cînd cantitatea condensatului returnat este mai mare decît cea din contract, cu condiţia respectării parametrilor calitativi, furnizorul va acorda consumatorului reduceri a plăţii pentru energia termică în mărime cu de 2 ori a preţului condensatului returnat peste norma convenită în contract.

Aceste bonificaţii vor fi acordate consumatorului din contul şi în limita sumei achiziţionate de către furnizor pentru condensatul nereturnat pe parcursul anului.

99. Abaterile de la parametrii calitativi, care sînt o consecinţă a neasigurării puterii termice "minima tehnologică", ca de exemplu scăderea presiunii aburului, a presiunii sau a temperaturii apei fierbinţi, nu se ia în considerare separat.

100. Apa fierbinte nereturnată în sistemul de alimentare centralizată al furnizorului sau al producătorului va fi plătită de consumator şi respectiv, de distribuitor, cu preţul legal aprobat.

Pentru fiecare creştere cu 0,3% a pierderilor stabilite prin proiectul instalaţiei, valoarea facturii de plată a apei nereturnate la furnizor, respectiv la producător, se majorează cu 10%. La creşterea pierderilor peste capacitatea staţiei de tratare pentru apa de adaos de la producător, acesta limitează debitul apei fierbinţi livrate, iar zona cu pierderi se opreşte, pentru remediere.

Pentru nerespectarea indicilor de calitate a apei fierbinţi returnate, în cazul în care furnizorul nu are posibilităţi de înlocuire a apei cu indici necorespunzători, consumatorul va plăti furnizorului următoarele majorări ale valorii facturii de energie termică livrată:

 

Numărul deindici depăşiţiProcentele de majorare a valorii facturii pentruenergia termică livrată faţă de cel mai mare % de depăşire a unui indice de:
pînă la 50%între 50-100%peste 100%
1 - 2 1,5 3 5
peste 2 4 7 10

 

 

101. Consumatorii din culpa cărora a avut loc o furnizare insuficientă a energiei termice către alţi consumatori sau au produs deteriorări în instalaţiile furnizorului vor plăti acestuia contravaloarea sumelor plătite de furnizor consumatorilor afectaţi, precum şi contravaloarea pagubelor pe care i le-au produs.

 

X. Dispoziţii finale

 

102. Pentru instalaţiile existente la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, punerea de acord cu prevederile acestuia, se va face în termen de 6 luni.

103. Consumatorii existenţi, care nu au depus la furnizor dosarele definitive ale instalaţiilor, vor lua măsuri pentru depunerea lor în termen de 3 luni de la cererea furnizorului.

104. Distribuitorul este obligat să depună la producător planul general al reţelelor sale termice prin care circulă agentul primar, pe care îl va completa anual cu toate modificările survenite.

105. Părţile contractante nu răspund pentru nerespectarea obligaţiunilor contractuale cînd acestea se datorează unor cauze de forţă majoră.

106. Începerea perioadei de încălzire pentru consumatori va avea loc după înregistrare timp de 3 zile consecutiv, între orele 18.00 - 6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului de +8 C sau mai mici, iar oprirea încălzirii - după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte + 8 C, între orele 18.00 - 6.00.

107. În cazul în care instalaţiile de producere a energiei termice au atins limita de viaţă şi reparaţia lor nu mai este economică, furnizorul va comunica consumatorilor, cu un preaviz de 3 ani, încetarea livrării energiei termice, chiar dacă la data respectivă expiră şi durata de furnizare prevăzută în contract.