societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Temperatura aerului exterior conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, °C
Temperatura medie zilincă01.04.2020-0.102.04.20203.603.04.20206.204.04.20208.105.04.20208.606.04.20207.307.04.20208.308.04.202010.709.04.202013.2
Temperatura medie
între orele 1800 - 0600
31.03-01.04-3.901.04-02.04-0.202.04-03.042.703.04-04.045.404.04-05.046.805.04-06.045.106.04-07.044.607.04-08.046.908.04-09.0410.2
moldova gerbRepublica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1324
din 10.03.1993
privatizarii fondului de locuinte*
Publicat : 27.06.2006 in Monitorul Oficial Nr. 000
MODIFICAT
LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702

Republicata în MO nr.5-7 din 13.01.00; pîna la republicarea în Editia Speciala din 27.06.06


*Republicata în temeiul Hotarîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176.
Modificata si completata din iunie 2000 prin Legile Republicii Moldova:
1) nr. 1026-XIV din 02.06.00 - Monitorul Oficial al Republicii, Moldova, 2000, nr. 77, art. 572;
2) nr. 1068-XIV din 22.06.00 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 109-111, art. 791;
3) nr. 543-XV din 12.10.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 141-143, art. 1095;
4) nr. 750-XV din 21.12.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 13-15, art. 50;
5) nr. 893-XV din 28.02.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 40-42, art. 258;
6) nr. 910-XV din 14.03.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 56, art. 385;
7) nr. 1440-XV din 08.11.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1354;
8) nr. 230-XV din 01.07.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 193-198, art. 876;
9) nr. 350-XV din 21.10.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211, art. 930:
10) nr. 377-XVI din 29.12.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 20, art. 91.
 

Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.
 
Prezenta lege, elaborata în conformitate cu Constitutia si cu alte acte normative, stabileste principiile si conditiile de baza ale privatizarii fondului de locuinte. Scopul legii este realizarea drepturilor cetatenilor Republicii Moldova de a-si alege liber modalitatea de satisfacere a necesitatilor în locuinta, asigurarea integritatii fondului de locuinte, crearea de premise pentru formarea pietei de locuinte si atelierelor de creatie amplasate în încaperile improprii de locuit din casele de locuit (în subsoluri, la etaje tehnice în încaperi înzidite si anexe, foste apartamente din casele de locuit calificate drept avariate sau improprii de locuit (în continuare - ateliere de creatie).
 
Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
 
Art.1. - (1) Privatizarea fondului de locuinte este un proces de înstrainare, efectuat de organele puterii de stat, a fondului de locuinte apartinînd statului, organizatiilor obstesti, asupra carora statul si-a declarat dreptul de proprietate, altor asociatii si întreprinderi cooperatiste de stat, construite din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat, în proprietate privata cetatenilor Republicii Moldova si asociatiilor acestora (societati pe actiuni si societati economice, alte societati), pentru satisfacerea necesitatilor în locuinte si formarea unor stapîni reali prin dreptul de a dispune liber de proprietatea imobiliara.
 
(2) Prin fondul de locuinte în prezenta lege se subînteleg imobilele si spatiile locative din constructiile care apartin statului, indiferent de apartenenta departamentala, locuintele sovhozurilor si ale altor întreprinderi agricole de stat, inclusiv cele reorganizate dupa punerea în aplicare a Legii cu privire la privatizare, precum si locuintele construite din contul mijloacelor de stat de catre întreprinderile si organizatiile cu alte tipuri de proprietate.
 
Art.2. - Privatizarea fondului de locuinte, inclusiv atelierelor de creatie se efectueaza pe baza liberului consimtamînt, respectîndu-se principiile echitatii sociale si protectiei sociale a cetatenilor, atît contra bonuri patrimoniale si mijloace banesti (valuta nationala sau valuta convertibila), cît si gratuit, în cazurile stabilite de prezenta lege.
 
Art.3. - În cazul procurarii de apartament (casa)** sau atelier de creatie contra mijloace banesti, cetateanul achita costul integral sau în rate (lunar) în parti egale, timp de cinci ani, depunînd o cota initiala de cel putin 40 procente din el si achitînd suplimentar o dobînda bancara minima de la suma nerambursata pentru esalonarea platii.
__________________________
** În continuare locuinta.

 
Art.4. - (1) Organele abilitate cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinte, denumite în continuare organe abilitate, sînt:
 
a) consiliile municipale Chisinau si Balti;
 
b) organul abilitat al Comitetului executiv al unitatii teritoriale autonome Gagauzia - pe teritoriul Gagauziei;
 
c) consiliile raionale - în celelalte localitati ale republicii.
 
(2) Organele abilitate, de comun acord cu autoritatile administratiei publice locale, desemneaza comisiile pentru privatizarea fondului de locuinte. Aceste comisii includ reprezentanti ai organelor abilitate, ai autoritatilor administratiei publice locale, financiare si de exploatare a locuintelor, ai directiei de arhitectura, ai organului de supraveghere antiincendiara, statiei sanitaro-epidemiologice, biroului teritorial de inventariere tehnica, iar în cazul vînzarii sau transmiterii cu titlu gratuit a locuintelor din fondul departamental sau public include si reprezentanti ai întreprinderilor, asociatiilor, institutiilor, organizatiilor*** respective si ai comitetelor lor sindicale.
__________________________________
*** În continuare unitati.

 
(3) Activitatea comisiei pentru privatizarea fondului de locuinte este reglementata de regulamentul acesteia, care este parte integranta a prezentei legi.
 
Art.5. - (1) Cetatenilor Republicii Moldova pot fi vîndute sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privata în special locuintele în care acestia traiesc si care apartin fondului de stat si celui public asupra caruia statul si-a declarat dreptul de proprietate, precum si în imobilele ce apartin unitatilor, indiferent daca aceste unitati sînt incluse în listele de privatizare.
 
(2) Nu pot fi vîndute sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privata imobilele care se afla în orasele militare de tip închis, caminele, locuintele de serviciu (ai caror locatari au lucrat mai putin de 10 ani la unitatea respectiva), locuintele avariate si ireparabile, casele ce urmeaza a fi demolate, cantoanele si alte constructii care se afla la balanta sau în proprietatea fondului forestier de stat.
 
(3) Se permite privatizarea locuintelor de stat în cazul în care cetatenii au în proprietate privata o alta locuinta provenita nu în rezultatul privatizarii.
 
(4) Daca cetatenii au participat la privatizarea unei locuinte, ulterior ei pot privatiza o alta locuinta, achitînd integral costul suprafetei acesteia la preturi comerciale stabilite de Guvern la data privatizarii.
 
În cazul în care, la privatizarea locuintei, suprafata acesteia a fost mai mica decît normativul prevazut la art.10, cetatenii proprietari ai locuintei, aflati la evidenta pentru îmbunatatirea conditiilor locative, au dreptul sa participe la privatizarea gratuita a locuintelor în blocurile neterminate în conformitate cu legislatia în vigoare.
 
 
(5) Prin derogare de la prevederile alineatului (2) referitor la privatizarea caminelor, se admite privatizarea încaperilor de locuit în caminele de tip camera (cu exceptia caminelor pentru studenti si elevi ale institutiilor de învatamînt de stat de toate nivelurile si a caminelor de tip pat-loc si pat-camera) cu conditia ca cel putin 60 procente din locatarii de raspundere ai încaperilor de locuit la adunarea generala si-au exprimat în scris dorinta de a le privatiza.
 
În acest caz persoanele împuternicite de adunare, în termen de o luna dupa convocarea ei, sînt obligate sa prezinte comisiei pentru privatizarea fondului de locuinte documentele necesare asupra tuturor locatarilor de raspundere ai încaperilor de locuit, care si-au exprimat dorinta de a le privatiza.
 
Privatizarea încaperilor de locuit din caminele de tip camera se efectueaza în modul stabilit de prezenta lege pentru privatizarea apartamentelor (caselor).
 
Art.6. - (1) Cumpararea sau primirea cu titlu gratuit în proprietate privata a locuintelor se face cu acordul tuturor membrilor adulti ai familiei care locuiesc împreuna. La dorinta lor, locuinta poate fi cumparata în proprietate comuna sau în diviziune.
 
(2) Privatizarea atelierului de creatie de catre membrul (membrii) uniunii de creatie se efectueaza cu consimtamîntul certificat al organului de conducere al uniunii respective si cu autorizatia organului abilitat.
 
Art.7. - Cetatenilor înscrisi la îmbunatatirea conditiilor de trai li se pastreaza dreptul de a primi locuinta, în conformitate cu legislatia în vigoare. Cînd le vine rîndul, pot cumpara sau primi gratuit locuinta în proprietate privata, în conditiile prezentei legi.
 
Art.8. - (1) Proprietarii de locuinta privatizata sînt coposesorii instalatiilor si comunicatiilor ingineresti, ai locurilor de uz comun ale imobilului si ai terenurilor de pe lînga el.
 
(2) Spatiile cu alta destinatie decît cea de locuinta din blocurile de locuinte neincluse în costul si în suprafata echivalenta a apartamentelor supuse privatizarii, cu exceptia spatiilor de folosinta comuna - scarilor, caselor scarilor, teraselor, subsolurilor, puturilor de ascensoare, punctelor de distributie a energiei termice, electrice si a apei, - ramîn în proprietatea statului si se privatizeaza în modul prevazut de lege.
 
Art.9. - (1) Vînzarea apartamentelor eliberate si ramase libere din imobilele care urmeaza sa fie reconstruite sau reparate capital se efectueaza conform rîndului persoanelor, aflate la evidenta pentru îmbunatatirea conditiilor locative, de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre unitatile la balanta carora se afla locuinta respectiva.
 
(2) În cazul în care reconstructia, reparatia capitala sau finalizarea constructiei apartamentelor s-a efectuat din contul mijloacelor proprii ale persoanelor fizice si juridice, costul apartamentelor si suprafata lor echivalenta supusa privatizarii se micsoreaza conform ponderii elementelor constructive restabilite, reparate capital sau construite.
 
Capitolul II
MODUL DE PRIVATIZARE A LOCUINTELOR
 
Art.10. - (1) O familie poate cumpara sau primi cu titlu gratuit în proprietate privata o singura locuinta: în limitele asigurarii normative cu spatiu locativ - la preturile de stat sau cu titlu gratuit; supranormative - la preturi comerciale stabilite de Guvern la data privatizarii locuintelor, dar care sa nu depaseasca preturile curente pentru constructia locuintelor de stat. Asigurarea normativa cu spatiu locativ în procesul privatizarii se accepta în marime de 20 m patrati de suprafata totala echivalenta la o persoana (inclusiv membrilor familiei care nu sînt cetateni ai Republicii Moldova) si cu un supliment de 10 m patrati pentru o familie, inclusiv pentru persoanele ramase singure în urma decesului sotului (sotiei), precum si pentru celibatari.
 
(2) La privatizarea locuintelor spatiul locativ suplimentar în marime de 10 m2 se adauga la suprafata normativa, care se transmite în proprietate privata cu titlu gratuit urmatoarelor categorii de cetateni:
 
a) membrilor activi si membrilor corespondenti ai Academiei de Stiinte a Republicii Moldova;
 
b) decorate cu cele mai înalte distinctii de stat ("Ordinul Republicii", "Stefan cel Mare" si distinctii asimilate lor);
 
c) care au titluri onorifice ale fostei R.S.S. Moldovenesti si ale fostei U.R.S.S. (artist al poporului, maestru emerit al artei si rationalizator emerit);
 
d) rationalizatorilor;
 
e) membrilor tuturor uniunilor (asociatiilor) de creatie;
 
f) care au titluri didactice de conferentiar, profesor universitar sau titluri stiintifice de doctor, doctor habilitat;
 
g) militarilor, lucratorilor Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Graniceri, Serviciului de Protectie si Paza de Stat, Ministerului Afacerilor Interne si Procuraturii Generale, care au grad special militar de general sau alt grad asimilat lui;
 
h) fostilor proprietari ai caselor particulare demolate carora nu li s-a platit compensatie;
 
i) care sufera de bolile enumerate în anexa nr.7 la prezenta lege;
 
j) care au dreptul la privatizarea gratuita a spatiului locativ suplimentar conform altor legi.
 
Membrul (membrii) familiilor care nimereste în cîteva din categoriile sus-mentionate are dreptul de a primi cu titlu gratuit spatiul locativ suplimentar în total.
 
(3) Costul total al locuintei se stabileste în conformitate cu metodica de evaluare a locuintei care urmeaza sa fie privatizata, aprobata de Departamentul Privatizarii.
 
(4) În cazul privatizarii locuintelor contra bonuri patrimoniale costul 1 m2 de suprafata totala echivalenta în limitele asigurarii normative cu spatiu locativ va fi echivalent cu una cota-parte a bonului (un an vechime în munca). Costul 1 m2 supranormativ: în limitele primilor 10 m2 - 1,5 din cota-parte a bonului, metrajul cel depaseste aceasta suprafata - 2 cote-parti ale bonului. La achitarea costului locuintei se permite utilizarea bonurilor patrimoniale transmise în modul stabilit de catre rudele de gradul doi (bunei, nepoti, nepoate, surori si frati drepti).
 
(5) Daca sotii locuiesc în diferite apartamente de stat ei au dreptul sa participe la privatizarea unuia din acestea la alegere. În acest caz normativul de asigurare cu locuinta se calculeaza pentru toti membrii familiei date înscrisi în conturile personale ale locuintelor indicate, iar vechimea în munca se calculeaza pentru ambii soti în modul stabilit de articolul 17 alineatul (1).
 
Art. 101. - (1) Membrii uniunii de creatie, care utilizeaza atelier de creatie, îl pot procura în proprietate comuna sau în cota-parte în limitele suprafetei totale echivalente în marime de 75 m2 la pret de stat, iar supranormativ - la pret comercial.
 
(2) Membrul uniunii de creatie, independent sau împreuna cu alti membri ai uniunii de creatie, poate procura în proprietate numai un singur atelier de creatie în conditiile si modul prevazut de prezenta lege. Procurarea cu titlu de proprietate a altor ateliere de creatie de stat se efectueaza contra mijloace banesti la pret comercial stabilit de Guvern.
 
(3) Costul atelierului de creatie se stabileste:
 
la achitare contra mijloace banesti:
 
- în limitele suprafetei normative, pornind de la costul 1 m2 de suprafata echivalenta a imobilului dat;
 
- supranormativ - la pret comercial potrivit metodicii stabilite prin Hotarîrea Guvernului nr. 666 din 3 noiembrie 1993;
 
- valoarea finala se stabileste pe calea aplicarii coeficientului 0,5 la costul stabilit în modul indicat;
 
la achitare contra bonuri patrimoniale:
 
- în limitele suprafetei normative - din calculul: una cota-parte a bonului (un an vechime în munca) pentru 1 m2 de suprafata echivalenta a imobilului dat;
 
- supranormativ - din calculul: trei cote-parti ale bonului pentru 1 m2 de suprafata;
 
- coeficientul de reducere nu se aplica.
 
(4) Proprietarii atelierelor de creatie nu au dreptul sa le foloseasca în alte scopuri, inclusiv sa le transforme în locuinta.
 
(5) La privatizarea atelierelor de creatie se aplica prevederile articolelor 4, 8, 11, 12, 166, 20, 21, 25-27.
 
Art.11. - (1) Cetatenii care doresc sa cumpere sau sa primeasca cu titlu gratuit locuinta în proprietate privata depun cereri scrise la organele abilitate, care sînt obligate ca, în termen de doua luni de la data înregistrarii cererii, sa stabileasca, prin intermediul comisiilor de privatizare a fundului de locuinte, costul locuintei si sa adopte hotarîrea respectiva.
 
(2) Costul locuintelor se stabileste în baza datelor inventarierii fondului de locuinte, înregistrate la birourile teritoriale de inventariere tehnica, la organizatiile de exploatare a locuintelor si la unitatile care au la balanta fond de locuinte, la data efectuarii calculelor, cu aplicarea coeficientilor de indexare a valorii initiale a fondului de locuinte în conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr.118 din 5 martie 1993.
 
(3) Încaperile construite adaugator trebuie sa fie legiferate pîna la prezentarea documentelor la comisie. Costul încaperilor construite adaugator din cont propriu nu se include în costul locuintei.
 
(4) Decizia pozitiva a comisiei este un temei pentru pregatirea proiectului de contract vînzare-cumparare, transmitere-primire a locuintei în proprietate privata si pentru încunostiintarea proprietarului locuintei la data încheierii contractului (autoritatile administrtiei publice locale, unitatea respectiva).
 
(5) Comisia adopta hotarîre de respingere a privatizarii locuintei în conditiile alineatului al doilea al articolului 5.
 
(6) Comisia decide pozitiv privatizarea locuintei în conditiile initiale la momentul depunerii cererii si în cazul cînd unul din membrii familiei a decedat în decursul examinarii documentelor prezentate la comisie. Daca în decursul examinarii documentelor prezentate pentru privatizare a decedat chiriasul, contractul de vînzare-cumparare, transmitere-primire a locuintei se încheie cu un alt membru adult al familiei care traieste în aceasta locuinta cu consimtamîntul în scris al celorlalti membri adulti.
 
Art.12. - (1) Contractul de vînzare-cumparare, transmitere-primire a locuintei în proprietate privata, încheiat în conformitate cu prezenta lege, se autentifica notarial, se înregistreaza la biroul teritorial de inventariere tehnica si serveste titlu de proprietate.
 
(2) Contractul de vînzare-cumparare, transmitere-primire a locuintei în proprietate privata se încheie cu unul dintre soti cu acordul scris al tuturor membrilor adulti care locuiesc împreuna (inclusiv al celor care sînt plecati temporar).
 
Înstrainarea ulterioara a apartamentului (casei) privatizat se efectueaza de asemenea cu consimtamîntul în scris al tuturor membrilor majori ai familiei, care locuiesc în apartamentul (casa) în cauza si au participat la privatizarea lui.
 
(3) Privatizarea apartamentelor (caselor) în care locuiesc copii minori orfani se efectueaza în numele lor de tutore (curator) în temeiul autorizatiei scrise a autoritatii tutelare cu indicarea în contractul de vînzare-cumparare, transmitere-primire a apartamentului (casei) a numelui de familie, prenumelui si patronimicului tuturor copiilor minori, care locuiesc sau au dreptul de a locui în acest apartament (casa).
 
Înstrainarea ulterioara a apartamentului (casei) privatizat în numele copiilor minori poate fi efectuata numai la atingerea de catre acestia a majoratului.
 
Art.13. - Daca în aceeasi locuinta traiesc cîteva familii, partea efectiva a fiecareia se stabileste de comisie, cu acordul scris (autentificat de comisie), al tuturor membrilor adulti, la încheierea contractului de vînzare-cumparare, transmitere-primire. Daca familiile care locuiesc în aceeasi locuinta nu au ajuns la o întelegere privind determinarea partilor efective ale fiecarei familii, dupa împartirea spatiului locativ pe cale judiciara fiecare din ele are dreptul, în conformitate cu legislatia în vigoare, sa cumpere în proprietate partea ce i se cuvine.
 
Art.14. - (1) Locuintele cumparate sau primite cu titlu gratuit în proprietate privata se exclud din fondul de locuinte de stat, obstesc, departamental si cooperatist si se includ în fondul de locuinte privat, fapt despre care organele abilitate comunica în scris unitatilor la balanta carora se afla aceste locuinte.
 
(2) Proprietarii blocurilor de locuinte exclud din balanta apartamentele privatizate (suprafata lor totala si locativa, valoarea de inventar) în conformitate cu dosarul de inventar si cu datele prezentate de organele abilitate.
 
(3) Transmiterea prin mostenire a locuintelor privatizate si schimbul lor se face în conformitate cu legislatia în vigoare.
 
Art.15. - (1) Proprietarii de locuinte privatizate pot înstraina aceste locuinte conform legislatiei în vigoare. Ei pot fi recunoscuti ca persoane care au nevoie sa-si amelioreze conditiile de trai, în modul stabilit, la locul de lucru sau de trai dupa expirarea a cinci ani la data înstrainarii locuintei.
 
(2) Vînzarea locuintei dupa privatizare la care au participat indirect copii minori poate fi efectuata numai cu consimtamîntul autoritatii tutelare.
 
(3) Noii proprietari de locuinte nu au dreptul, conform Codului cu privire la locuinte, sa le transforme în încaperi cu alte destinatii.
 
Art.16. - (1) Cheltuielile implicate de examinarea locuintelor si determinarea costului lor, de omologarea contractului de vînzare-cumparare, transmitere-primire, se acopera din contul cetatenilor care cumpara sau primesc cu titlu gratuit locuinta în proprietate privata. Plata pentru aceste servicii si modul ei de efectuare se stabilesc de catre Guvern.
 
(2) Pentru privatizarea fondului de locuinte nu se plateste taxa de stat.
 
Art.17. - (1) Locuintele de stat si departamentale se transmit, în limita normelor prezentei legi, în proprietate privata:
 
invalizilor singuri de gradul I si II, familiilor care au invalizi de gradul I sau II a caror invaliditate a survenit în urma apararii integritatii teritoriale, independentei si intereselor statului si a lichidarii consecintelor avariei de la Cernobîl, militarilor care-si satisfac serviciul militar prin contract si care au satisfacut serviciul cel putin 15 ani, participantilor la actiunile de lupta din Afghanistan - cu titlu gratuit;
 
familiilor invalizilor de gradul I si II în componenta carora nu sînt alti membri adulti - cu titlu gratuit;
 
familiilor persoanelor care si-au pierdut viata în timpul actiunilor de lupta pentru apararea integritatii teritoriale si independentei Republicii Moldova sau decedate ca urmare a traumatismelor capatate în timpul acestor actiuni, precum si familiilor persoanelor care si-au pierdut viata în timpul lichidarii consecintelor avariei de la C.A.E. Cernobîl sau decedate ca urmare a traumatismelor si îmbolnavirilor capatate în timpul lichidarii acestor consecinte - cu titlu gratuit;
 
familiilor militarilor, familiilor colaboratorilor organelor afacerilor interne si securitatii statului ale Republicii Moldova, familiilor militarilor, familiilor colaboratorilor organelor afacerilor interne si securitatii de stat ale fostei U.R.S.S. care si-au pierdut viata în timpul îndeplinirii serviciului sau au decedat ca urmare a traumatismelor capatate în timpul serviciului - cu titlu gratuit;
 
familiilor copiilor orfani, în componenta carora nu sînt membri adulti - cu titlu gratuit;
 
fostilor proprietari de case proprii, demolate fara recompensa - cu titlu gratuit;
 
cetatenilor care locuiesc permanent în aceste locuinte, daca vechimea totala în munca a membrilor familiei (sotii) în unitatile din republica din fostele republici unionale si unitatile de subordonare unionala la data adoptarii prezentei legi este:
 
- de cel putin 35 de ani - cu titlu gratuit;
 
- de la 30 la 35 de ani - cu plata a 25 procente din costul locuintei;
 
- de la 25 la 30 de ani - cu plata a 50 procente;
 
- de pîna la 25 de ani - cu plata întregului ei cost;
 
familiilor cu cinci copii si mai multi - cu titlu gratuit, cu dreptul de a înstraina locuinta privatizata numai în temeiul autorizatiei scrise a autoritatii tutelare.
 
(2) Daca persoana nu are familie sau familia e alcatuita din un parinte si copii vechimea în munca se ia în jumatate.
 
(3) Vechimea în munca necesara pentru privatizarea locuintelor include timpul serviciului militar în termen în rîndurile Fortelor Armate, organelor afacerilor interne si securitatii de stat ale fostei U.R.S.S. al cetatenilor chemati de pe teritoriul Republicii Moldova, anii calendaristici ai serviciului militar ai militarilor, care în prezent îsi satisfac serviciul militar, precum si ai celor aflati în rezerva si retragere, anii de studii în aspirantura, în institutiile de învatamînt superior si mediu de specialitate, situate pe teritoriul republicii si peste hotarele ei, timpul aflarii în locurile de executare a pedepsei al persoanelor supuse neîntemeiat represiunilor si ulterior reabilitate, anii invaliditatii pentru invalizii de gradul I si II de la data stabilirii ei, iar pentru invalizii din copilarie - de la vîrsta de 18 ani.
 
(4) Apartamentele din blocurile de locuinte nefinalizate a caror constructie a fost finantata din bugetul de stat, bugetele locale si din fondurile întreprinderilor si organizatiilor de stat pot fi privatizate, în modul stabilit de Guvern, prin vînzarea catre persoanele fizice si juridice sau prin transmiterea, cu titlu gratuit, persoanelor fizice cetateni ai Republicii Moldova, înscrise la îmbunatatirea conditiilor de trai la data de 5 august 1999, inclusiv persoanelor devenite disponibile în legatura cu reorganizarea ori lichidarea întreprinderii sau organizatiei.
 
(5) Încheierea contractului de vînzare-cumparare sau de transmitere-primire în proprietate privata a apartamentului nefinalizat se efectueaza în conditiile prezentei legi.
 
Art.18. - (1) Apartamentele achitate în întregime din blocurile cooperativelor de constructie a locuintelor si din blocurile de locuinte construite prin atragerea investitiilor particulare, în conformitate cu contractul de investire, sînt recunoscute proprietate privata si proprietarilor lor li se elibereaza titlu de autentificare a dreptului de proprietate.
 
(2) Cetatenilor înscrisi la îmbunatatirea conditiilor de trai, concomitent cu repartizarea apartamentelor nefinalizate, li se vor elibera titluri de autentificare a dreptului de proprietate.
 
Art.19. - Mijloacele obtinute de la privatizarea si vînzarea locuintelor de stat se varsa integral la bugetul local si se utilizeaza pentru constructia, renovarea si întretinerea fondului de locuinte.
 
Capitolul III
ÎNTRETINEREA SI REPARATIA LOCUINTELOR PRIVATIZATE
 
Art.20. - Întretinerea si reparatia locuintelor privatizate din imobilele privatizate partial se efectueaza din mijloacele proprietarilor acestora, respectîndu-se cu strictete regulile de exploatare a locuintelor, de întretinere a imobilelor si a terenurilor de pe lînga ele, regulile si normele de exploatare a sistemelor ingineresti interioare.
 
Art.21. - Proprietarii de locuinte privatizate participa la cheltuielile comune de întretinere a locurilor de uz comun, a terenurilor de pe lînga imobil, de reparatie curenta si capitala a imobilului, a sistemelor ingineresti interioare. Cota de cheltuieli se stabileste în functie de suprafata locativa ocupata si de numarul de persoane care locuiesc pe ea, fapt ce se consemneaza în clauzele contractelor de întretinere si deservire a locuintelor si a terenurilor aferente blocurilor de locuinte.
 
Art.22. - (1) În imobilul (inclusiv caminul) în care au fost privatizate cel putin 60 procente din locuinte, în termen de 3 luni de la data convocarii adunarii generale a proprietarilor de locuinte, se înfiinteaza si se înregistreaza asociatia de proprietari ai locuintelor privatizate cu forma de organizare juridica cooperativa de consum, cu transmiterea catre aceasta în gestiune a bunurilor mobile si imobile si cu varsarea pe contul ei a mijloacelor financiare obtinute din plata pentru deservirea tehnica a blocului de locuinte pentru ultimele 2 luni premergatoare datei transmiterii catre asociatie a acestui bloc, precum si a compensarilor banesti prevazute de legislatia în vigoare.
 
(2) Asociatii ale proprietarilor de locuinte privatizate cu forma organizatorico-jurudica cooperatista de consum se pot constitui dupa principiul teritorial, în cazul în care blocurile de locuinte sînt racordate constructiv la acelasi traseu de alimentare cu apa, energie termica si electrica si numarul de apartamente în ele nu depaseste 500 precum si în blocurile de locuinte nefinalizate.
 
(3) Initiatori ai convocarii adunarilor de constituire a unor astfel de asociatii sînt autoritatile administratiei publice locale, precum si proprietarii locuintelor (blocurilor de locuinte) privatizate. Adunarea constituanta este deliberativa, daca la ea iau parte cel putin 3/4 din numarul total al proprietarilor de locuinte. În cazul în care adunarea constituanta nu are cvorum, ea se convoaca repetat în termen de 15 zile. În cazul convocarii repetate a adunarii constituante, cvorumul trebuie sa constituie 51%, iar decizia de constituire a asociatiei poate fi luata cu votul a cel putin 51% din numarul celor prezenti la adunare. Daca nici adunarea constituanta reconvocata nu are cvorum, ea se convoaca a treia oara, iar decizia de constituire a asociatiei se ia cu votul a cel putin 1/3 din numarul proprietarilor de locuinte prezenti la adunare.
 
(4) Modul de construire si de functionare a acestor asociatii este reglementat de Statutul asociatiei proprietarilor de locuinte privatizate cu forma organizatorico-juridica cooperativa de consum. Controlul asupra constituirii si functionarii lor se exercita de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.
 
(5) Apartamentele neprivatizate din blocurile negestionate de catre asociatiile de proprietari de locuinte privatizate sînt întretinute si reparate în modul stabilit pentru fondul de locuinte al statului.
 
(6) La înregistrarea societatilor proprietarilor de locuinte privatizate cu forma organizatorico-juridica cooperativa de consum nu se percepe taxa de timbru si plata de înregistrare.
[Art.22 al.(7) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
 
Art.23. - (1) Pîna la infiintarea asociatiei proprietarilor de locuinte privatizate, cu forma organizatorico-juridica cooperativa de consum, locuintele privatizate, sistemele ingineresti interioare sînt deservite de organizatiile de exploatare a locuintelor, în baza contractului încheiat între proprietari si aceste organizatii, concomitent cu eliberarea cartii de imobil.
 
(2) Acoperirea cheltuielilor pentru întretinerea locuintelor privatizate si plata serviciilor comunale se efectueaza la tarifurile si în conditiile stabilite pentru fondul de locuinte al statului dupa o metoda unica de achitare.
 
(3) Proprietarii de locuinte privatizate si unitatile la balanta carora se afla locuinte neprivatizate încheie cu întreprinderile prestatoare de servicii contracte directe sau deleaga asociatiei, ai carei membri sînt, dreptul de încheiere a contractelor de deservire tehnica a blocului, de închiriere, de asigurare cu apa rece si calda, cu energie electrica si termica, cu gaze, de prestare a serviciilor de canalizare, de deservire a lifturilor, de salubrizare si de conectare la antena de televiziune colectiva. Asociatiile de proprietari ai locuintelor privatizate si alte asociatii de proprietari ai locuintelor încheie contracte de prestare a serviciilor comunale pentru necesitatile comune ale imobilului (asigurarea cu energie electrica pentru iluminatul caselor scarilor si pentru lift, asigurarea cu apa pentru spalarea anexelor de acumulare a gunoiului, pentru colectarea si evacuarea deseurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le achita în conformitate cu clauzele contractelor încheiate.
 
Art.24. - Autoritatile administratiei publice locale, unitatile la balanta carora se afla blocuri de locuinte vor transmite în gestiunea asociatiilor de proprietari ai locuintelor privatizate, la momentul fondarii lor, încaperile libere din blocurile de locuinte mentionate si terenurile aferente acestora, în conformitate cu planurile blocurilor de locuinte respective. Arendasii încaperilor din blocul de locuinte, transmis în gestiune asociatiei de proprietari ai locuintelor privatizate si altor asociatii de proprietari ai locuintelor, participa la acoperirea cotei de cheltuieli reale pentru întretinerea si deservirea elementelor de uz comun din bloc si terenului aferent, încheind un contract aparte cu asociatia. Astfel de contracte încheie si proprietarii încaperilor cu alta destinatie decît aceea de locuinta ce fac parte din imobilul gestionat de asociatie.
 
Art.25. - Autoritatile administratiei publice locale exercita controlul asupra starii tehnice a fondului de locuinte privatizat, asupra respectarii termenelor de reparatie a acestuia si folosirii lui conform destinatiei.
 
Art.26. - Încalcarea prevederilor prezentei legi, a regulilor de exploatare a locuintelor, de întretinere a imobilelor si a terenurilor de pe lînga ele atrage raspundere conform legislatiei în vigoare.
 
Art.27. - Litigiile ce tin de privatizarea fondului de locuinte se solutioneaza pe cale juridica.

Presedintele
Republicii Moldova Mircea SNEGUR

Chisinau, 10 martie 1993.
Nr.1324-XII.
 
 
 
Anexa nr.1
la Legea privatizarii
 
fondului de locuinte
 
(art.4)
 
 
 
R E G U L A M E N T U L
comisiei de privatizare a fondului de locuinte
DISPOZITII GENERALE
 
1. Prezentul regulament, elaborat în conformitate cu Legea cu privire la privatizare si cu Legea privatizarii fondului de locuinte, stabileste modul de înfiintare a comisiei de privatizare a fondului de locuinte (denumita în continuare comisia), determina sarcinile principale, drepturile, obligatiile si relatiile ei cu organele abilitate si cu autoritatile administratiei publice locale ale unitatii administrativ-teritoriale respective.
 
2. Scopul activitatii comisiei consta în privatizarea fondului de locuinte.
 
MODUL DE ÎNFIINTARE A COMISIEI
 
3. Comisia se înfiinteaza prin decizie a organului abilitat, cu acordul autoritatii administratiei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale respective.
 
4. Comisia, în functie de volumul si de complexitatea muncii, se formeaza din 7-11 persoane, inclusiv reprezentanti ai:
 
- organului abilitat;
 
- autoritatilor administratiei publice locale;
 
- directiei (sectiei) financiare sau inspectoratului fiscal;
 
- organizatiei de exploatare a locuintelor;
 
- biroului teritorial de inventariere tehnica;
 
- directiei (sectiei) de arhitectura;
 
- statiei sanitar-epidemiologice;
 
- organului de supraveghere antiincendiara de stat;
 
- administratiei si comitetului sindicatului din unitatea respectiva* (în cazul privatizarii fondului de locuinte departamental sau public).
______________________________________
* întreprindere, asociatie, organizatie, institutie.

 
Presedintele comisiei este numit de organul abilitat din numarul membrilor comisiei.
 
5. Comisia este în drept sa formeze grupe de lucru pentru sectoarele de exploatare a locuintelor si pentru unitatile care au la balanta fond de locuinte.
 
6. Comisia este obligata sa execute toate dispozitiile organului abilitat.
 
SARCINILE PRINCIPALE, DREPTURILE,
 
OBLIGATIILE SI RASPUNDEREA COMISIEI
 
7. Comisia efectueaza munca organizatorica si practica în vederea privatizarii locuintelor din fondul de stat, departamental si public, pregateste decizii si le pune spre aprobare organului abilitat.
 
8. Comisia are dreptul:
 
- sa ceara administratiei unitatii care are la balanta fond de locuinte sa prezinte informatiile si documentele necesare privatizarii lor;
 
- sa atraga în lucru experti, inclusiv lucratori din organizatiile de proiectari, alti specialisti;
 
- sa ceara cetatenilor actele necesare adoptarii de decizii în baza cererii lor de privatizare a locuintei;
 
- sa ceara cetatenilor care doresc sa cumpere sau sa primeasca cu titlu gratuit locuinta în proprietate privata actul bancar ce ar dovedi achitarea cheltuielilor de examinare si determinare a costului locuintei de omologare a contractului cumparare-vînzare, transmitere-primire si de eliberare a titlului de proprietate.
 
9. Comisia este obligata:
 
- sa examineze - la cererea organului abilitat, a autoritatii administratiei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale respective, a autoritatii administratiei publice locale si a administratiei unitatii care are la balanta fond de locuinte - locuinta care urmeaza sa fie privatizata, stabilindu-se procentul de uzura fizica în ansamblu si a elementelor de constructie, sa încheie actul de examinare;
 
- sa determine costul locuintei care urmeaza sa fie privatizata, întocmindu-se borderoul de evaluare pe baza datelor biroului teritorial de inventariere tehnica, ale organizatiei de exploatare a locuintelor si ale unitatilor care au la balanta fond de locuinte, în conformitate cu Metodica de evaluare a locuintei care urmeaza sa fie privatizata;
 
- sa aduca la cunostinta cetatenilor care au depus cereri de privatizare a locuintei decizia luata;
 
- sa tina cont în lucru de toate modificarile si completarile la Legea privatizarii fondului de locuinte, precum si de decretele Presedintelui Republicii si de hotarîrile Parlamentului privind privatizarea fondului de locuinte, emise sau adoptate dupa intrarea în vigoare a legii sus-numite;
 
- sa prezinte, la cererea organului abilitat, alte materiale legate de privatizarea fondului de locuinte.
 
10. Fiecare membru al comisiei poarta raspundere pentru obiectivitatea materialelor si pentru prezentarea lor în termeni utili.
 
REMUNERAREA MEMBRILOR COMISIEI SI
 
REGIMUL LOR DE MUNCA
 
11. Pe durata activitatii comisiei, membrii ei (cu exceptia expertilor) primesc salariu la principalul loc de lucru.
 
Munca prestata de membrii experti este retribuita din mijloacele prevazute pentru aceasta.
 
12. Regimul de munca al comisiei (degrevarea partiala sau completa a membrilor ei de munca de baza) este stabilit de organul abilitat de comun acord cu organul de autoadministrare locala si cu conducatorii unitatilor în care lucreaza membrii comisiei.
 
13. În cazul în care cetateanul contesta decizia comisiei de privatizare a fondului de locuinte, privind costul locuintei, litigiul este solutionat de catre organul abilitat.
 
14. Comisia îsi înceteaza activitatea prin decizie a organului abilitat.
 
 
 
Anexa nr.2
la Legea privatizarii fondului
 
de locuinte (art.10)
 
METODICA DE EVALUARE A LOCUINTEI
 
CARE URMEAZA SA FIE PRIVATIZATA
 
1. Ca unitate pentru evaluarea locuintei care urmeaza sa fie privatizata se ia 1m patrat de suprafata totala echivalenta. Suprafata totala echivalenta a locuintei reprezinta suma suprafetei încaperilor locuibile si a dependintelor, a verandelor, a dulapurilor încorporate, a lojelor, balcoanelor si a teraselor care se ia în considerare cu urmatorii coeficienti: pentru loje - 0,5, pentru balcoane cu paravane laterale si pentru terase - 0,35, pentru balcoane ordinare proeminente - 0,25.
 
2. Costul locuintei care urmeaza sa fie privatizata se determina, pornindu-se de la costul initial de balanta (de reconstruire) al constructiei la preturile de deviz curente, scazîndu-se din el costul uzurii fizice (la data evaluarii), costul retelelor si a instalatiilor exterioare care se determina dupa culegerea nr.28, cu aplicarea coeficientilor de indexare a valorii initiale a fondului de locuinte în conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr.118 din 5 martie 1993.
 
Daca în imobil se afla localuri nelocuibile destinate magazinelor, unitatilor de alimentatie publica sau deservire sociala, cheltuielile legate de construirea acestor localuri nu se includ în costul apartamentelor; costul apartamentelor din astfel de imobile se compune din costul constructiilor partii lui locuibile si din partea corespunzatoare a cheltuielilor generale.
 
3. Costul unui metru patrat al imobilului se determina prin împartirea costului sau determinat, calculat în preturi de deviz curente la suprafata lui totala echivalenta.
 
4. Costul locuintei se determina în baza datelor de inventariere a fondului de locuinte, înregistrate la biroul teritorial de inventariere tehnica, la organizatia de exploatare a locuintelor si la unitatile care au la balanta fond de locuinte, la momentul efectuarii calculelor, luîndu-se în considerare coeficientul de reglementare a modificarii nivelului preturilor.
 
Cheltuielile pentru amenajarea încaperilor (magazinelor) monotipice destinate pastrarii combustibilului si a obiectelor de uz casnic se distribuie egal între apartamente, potrivit numarului de apartamente din imobil; în cazul în care aceste încaperi se deosebesc ca dimensiuni, cheltuielile totale pentru amenajarea lor urmeaza sa se împarta proportional la suprafata pe care o au.
 
5. La calcularea suprafetei totale echivalente a locuintei ce se privatizeaza care revine unei singure persoane, membri ai familiei se vor considera chiriasii si membrii familiei acestora la data efectuarii calculelor.
 
6. La determinarea costului real a unui metru patrat de suprafata totala echivalenta a locuintei ce urmeaza sa fie privatizata se va utiliza sistemul de coeficienti, care iau în considerare nivelul real al calitatilor de consum ale locuintei:
 
Cr = Cd x Km,
 
în care:
 
Cr - costul real al unui metru patrat de suprafata totala echivalenta;
 
Cd - costul de balanta (de deviz) al unui metru patrat de suprafata totala echivalenta în preturile curente ale constructiei la momentul efectuarii calculelor, care se fac în conformitate cu punctul 2;
 
Km - coeficientul mediu ce exprima calitatile de consum ale locuintei, determinat prin înmultirea tuturor coeficientilor aplicati pentru locuinta respectiva.
 
7. Pentru exprimarea calitatilor de consum ale locuintei se stabilesc coeficientii prezentati în tabel.
 
COEFICIENTII
 
calitatii locuintei

 
 
 

Calitatile de consum Coeficientul calitatii locuintei
ale cartierului
starea ecologica (poluarea cu gaze, intensitatea zgomotului etc.)
0,95 - 1,05
ale imobilului
materialul peretilor
0,97 - 1,04
existenta conductei de gunoi 0,98 - 1,02
Tipul imobilului:  
a) proiect individual cu sistematizare îmbunatatita 1,6
b) proiect în serie cu sistematizare imbunatatita 1,2
c) cu un cat sau doua pentru o familie sau doua 1,5
ale apartamentului
etajul întai si ultimul
0,97
suprafata bucatariei (mai mica sau mai mare de 7 m patrati) 0,96 - 1,04
 
 

8. Suprafata totala echivalenta a apartamentului ce revine unui membru de familie (Sm) se determina prin împartirea suprafetei totale echivalentei a apartamentului (Sa) la numarul de membri ai familiei (M):
 
Sa
 
Sm = ----------------
 
M
 
9. Prin compararea lui Sm cu normativele existente se determina suprafata locuintei în limitele normative (Sn), suprafata care urmeaza sa fie cumparata la preturi de stat, precum si suprafata supranormativa (Ss) care urmeaza sa fie cumparata la preturi comerciale, respectiv costul locuintei în limitele normative (Qn) si costul la preturi comerciale (Qc):
 
Sn = (20 x M) + (10 x Nf)
 
Ss = Sa - Sn
 
Qn = Sn x Ps
 
Qc = Ss x Pc
 
Pr = Cr - Cuf
 
în care Nf reprezinta numarul de familii conlocuitoare într-o locuinta:
 
Ps - pretul de stat al unui metru patrat de locuinta;
 
Pc - pretul comercial al unui metru patrat de locuinta determinat de Guvern la data privatizarii ei, însa care sa nu depaseasca preturile curente pentru constructia locuintelor de stat;
 
Cuf - costul uzurii fizice.
 
10. Costul total al locuintei care urmeaza sa fie privatizata se calculeaza dupa formula:
 
Q = Qn + Qc
 
11. Costul total al locuintei se consemneaza în contractul de vînzare-cumparare, transmitere-primire a locuintei în proprietatea privata si serveste drept baza la calcularea impozitulu pentru proprietate privata si a taxei notariale.
 
Anexa nr.3
la Legea privatizarii fondului
 
de locuinte (art.11)
anexa nr.3
la Legea privatizarii
 
fondului de locuinte
 
(art.20, 21)
 
METODICA DE CALCULARE A PLATII
 
 
 
pentru întretinerea si reparatia locuintelor privatizate, a încaperilor auxiliare,
si sistemelor ingineresti interioare si aterenurilor aferente blocurilor de locuinte
 
1. Întretinerea si reparatia locuintelor privatizate, a încaperilor auxiliare, a sistemelor ingineresti interioare si a terenurilor aferente blocurilor de locuinte, se efectueaza respectîndu-se riguros regulile si normele de exploatare si reparatie a fondului de locuinte în conditiile stabilite pentru imobilele din fondul de locuinte al statului, din contul mijloacelor proprietarilor lor. Proprietarii înfiinteaza în aceste scopuri asociatii ale proprietarilor de locuinte privatizate.
 
2. Proprietarii de locuinte membri ai asociatiei de proprietari ai locuintelor privatizate încheie cu asociatia contracte pentru întretinerea si deservirea locuintelor (inclusiv a încaperilor auxiliare, sistemelor ingineresti interioare) si a terenurilor aferente blocurilor de locuinte, iar asociatia, la rîndul sau, încheie astfel de contracte cu întreprinderile prestatoare de servicii în conditii avantajoase pe baza de concurs sau efectueaza aceste lucrari cu fortele proprii.
 
3. Întretinerea si reparatia apartamentelor proprietate a cetatenilor din imobilul privatizat partial pîna la constituirea în el a asociatiei de proprietari ai locuintelor privatizate si transmiterea în gestiunea acesteia a blocului de locuinte sînt efectuate de organizatiile de exploatare a locuintelor, de întreprinderile pentru lucrari de întretinere a constructiilor, care deserveau imobilul pîna la privatizare.
 
Proprietarii de apartamente din imobilul privatizat partial pîna la constituirea în el a asociatiei de proprietari ai locuintelor privatizate si transmiterea în gestiunea acesteia a blocului de locuinte participa la cheltuielile de întretinere si reparatie a acestuia, a încaperilor auxiliare, a sistemelor ingineresti interioare si a terenurilor aferente blocurilor de locuinte în functie de suprafata locativa pe care o ocupa si de numarul de locatari.
 
4. Marimea platii pentru deservirea si reparatia locuintelor privatizate, întretinerea încaperilor auxiliare, a sistemelor ingineresti interioare si a terenurilor aferente blocurilor de locuinte depinde de volumul de lucrari si servicii prestate si se calculeaza de catre asociatia de proprietari ai locuintelor privatizate în cazul în care imobilul este transmis în gestiunea acesteia. Pîna la transmiterea imobilului în gestiunea asociatiei, marimea platii se calculeaza de organizatiile de exploatare a locuintelor care au deservit imobilul pîna la privatizare.
 
Lista unor astfel de lucrari si servicii, modul si conditiile de plata pentru ele se stabilesc în contractele de întretinere si deservire a locuintelor si a teritoriilor aferente blocurilor de locuinte încheiate între proprietarii locuintelor si asociatie, iar în cazul în care asociatia nu executa astfel de lucrari si nu presteaza astfel de servicii - între asociatie si unitatea prestatoare de servicii în conditii avantajoase pe baza de concurs.
 
5. Întretinerea si reparatia locuintelor privatizate se platesc în baza unor tarife fundamentate economic. Totodata pentru perioada de construire a pietei de locuinte, proprietarilor de apartamente privatizate care participa la cheltuielile de întretinere si reparatie a întregului imobil li se pastreaza aceleasi conditii de plata ca si chiriasilor din imobilele fondului de locuinte al statului. În perioada aceasta, pentru proprietarii de locuinte privatizate, ca si pentru chiriasi, trebuie sa fie aplicate tarife planificate pe baza de calcul cu compensarea depasirii lor peste tarifele fundamentate economic în vigoare, de la bugetul local.
 
Ulterior, în conditiile unei piete de locuinte stabile, în marimea platii pentru întretinerea si reparatia locuintelor privatizate, a încaperilor auxiliare, a sistemelor ingineresti interioare si a terenurilor aferente blocurilor de locuinte trebuie sa fie prevazuta acoperirea tuturor cheltuielilor socialmente necesare pentru lucrarile si serviciile enumerate, inclusiv cotizatii pentru reparatia capitala a imobilului.
 
6. Calcularea platii pentru întretinerea si reparatia locuintelor se bazeaza pe:
 
- pretul de cost normativ;
 
- rentabilitatea necesara pentru asigurarea activitatii normale a colectivelor din întreprinderile care executa, în baza de contract, lucrari de întretinere si reparatie a locuintelor.
 
Pretul de cost normativ include cheltuielile normative pentru întretinerea, reparatia curenta a fondului de locuinte si defalcarile pentru reparatia capitala a imobilelor.
 
7. Normativele contin urmatoarele articole de cheltuieli:
 
a) întretinerea personalului de deservire: remunerarea personalului inferior de deservire (maturatori, dereticatoare, liftieri si alti lucratori care întretin încaperile auxiliare din imobil si terenul de pe lînga el), precum si defalcari din fondul de retribuire a muncii personalului indicat;
 
b) exploatarea gospodariei imobiliare: iluminarea si întretinerea locurilor de uz comun, a ascensoarelor, actiuni antiincendiare, întretinerea terenului de pe lînga imobil, evacuarea deseurilor si a gunoiului, curatirea hornurilor, crearea de spatii verzi etc.;
 
c) defalcari de amortizare: pentru reconditionarea mecanismelor, utilajelor, inventarului si a altor bunuri ce tin de mijloacele fixe (cu exceptia fondului de locuinte);
 
d) fondul de reparatii: executarea lucrarilor de reparatie a imobilului, mecanismelor, utilajelor, inventarului si al altor bunuri ce tin de mijloacele fixe, inclusiv:
 
- defalcari pentru reparatii capitale;
 
- defalcari pentru reparatii curente, care includ cheltuieli pentru remunerarea lucratorilor temporari si sezonieri (zidari, tinichigii, lacatusi, tîmplari etc.), si defalcari din fondul de remunerare a lucratorilor indicati, cheltuieli pentru materialele necesare lucrarilor de reparatii, cheltuieli pentru lucrarile executate de organizatiile de antrepriza (control tehnic si reparatia preventiva planificata a ascensoarelor, instalatiilor de gazificare, reparatia colectoarelor si a retelelor de alimentare cu apa, de canalizare etc.), alte cheltuieli;
 
e) plati de defalcari obligatorii: plata pentru lucrarile prestate de biroul teritorial de inventariere tehnica, pentru asistenta de casa, asigurarea medicala, asigurarea obligatorie a averii etc.;
 
f) întretinerea aparatului administrativ: remunerarea lucratorilor din aparatul administrativ si defalcari din fondul de retribuire a acestor lucratori, întretinerea birourilor si a altor localuri ale organizatiei de exploatare a locuintelor, cheltuieli de cancelarie, de posta si telegraf, de telefon, de delegatie etc.
 
 
 
Anexa nr.5
la Legea privatizarii
 
fondului de locuinte
 
(art.22, 23)
 
Înregistrat Aprobat
 
la Camera Înregistrarii de Stat prin decizia adunarii constituante
 
de pe lînga Ministerul Justitiei a proprietarilor locuintelor privatizate,
 
domiciliati _________________
 
(adresa)
 
nr.___din "___"________200_ Proces-verbal nr. _________
 
____________________________ din "____" _________________200__
 
(semnatura, stampila) _________________________________
 
(semnatura presedintelui adunarii)
 
 
 
S T A T U T U L
 
Asociatiei de proprietari ai locuintelor privatizate
 
___________________________________________
 
(denumirea asociatiei)
 
DISPOZITII GENERALE
 
1. Asociatia de proprietari ai locuintelor privatizate ___________________________________________,
 
(denumirea asociatiei)
 
denumita în continuare "Asociatie", a fost creata din initiativa proprietarilor de locuinte privatizate, domiciliati ________________________________________________________________,
 
(adresa)
 
la adunarea constituanta în scopul bunei întretineri a spatiului locativ ocupat de ei, precum si a blocului de locuinte si a terenului aferent acestuia, asigurarii membrilor Asociatiei, altor proprietari ai încaperilor de locuit si încaperilor cu alta destinatie decît aceea de locuinta, chiriasilor si arendasilor cu servicii comunale si cu alte servicii, reprezentarii si apararii intereselor membrilor sai.
 
2. Asociatia functioneaza în temeiul Legii privatizarii fondului de locuinte nr.1324-XII din 10 martie 1993 si al altor acte normative ce reglementeaza raporturile de proprietate asupra locuintelor, întretinerea, exploatarea si deservirea lor. Întreaga activitate si toate raporturile Asociatiei se reglementeaza prin contracte respective (inclusiv prin contracte pentru întretinerea si deservirea locuintelor si terenurilor aferente blocurilor de locuinte, încaperilor cu alta destinatie decît aceea de locuinta ce apartin altor proprietari, pentru deservirea încaperilor arendate etc.).
 
3. Asociatia, de la data înregistrarii statutului, este persoana juridica, are bilant autonom, cont de decontare si alte conturi în institutia financiara, poate sa încheie, în nume propriu, contracte si acorduri, sa îndeplineasca obligatii, sa fie reclamant si reclamat în instanta judecatoreasca.
 
4. Asociatia are stampila si atributele caracteristice persoanei juridice.
 
5. Sediul Asociatiei: _______________________________________________________.
 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATIEI
 
6. În conformitate cu scopurile indicate, Asociatia:
 
a) asigura întretinerea locuintelor, încaperilor auxiliare, sistemelor ingineresti interne, precum si terenului aferent blocului de locuinte în stare tehnica si sanitara corespunzatoare;
 
b) stabileste de sine statator modul de întretinere si de deservire a locuintelor, stabileste organizatiile care vor deservi imobilul, inclusiv organizatiile de exploatare a locuintelor, întreprinderile pentru lucrari de întretinere a constructiilor si alti agenti economici, încheie contracte pentru întretinerea si deservirea locuintelor si terenului aferent blocului de locuinte;
 
c) asigura participarea proprietarilor de locuinte membri ai Asociatiei, altor proprietari ai încaperilor de locuit si ai încaperilor cu alta destinatie decît aceea de locuinta, chiriasilor si arendasilor la toate cheltuielile de întretinere si deservire a imobilului în functie de suprafata ocupata de catre acestia;
 
d) asigura încasarea la timp a contributiilor pentru întretinerea si deservirea imobilului;
 
e) receptioneaza si achita la timp platile pentru lucrarile de deservire si reparatie a imobilului; asigura plata lunara pentru deservirea si reparatia imobilului în modul stabilit de contract;
 
f) asigura respectarea de catre toti membrii Asociatiei, de catre ceilalti proprietari ai încaperilor de locuit si ai încaperilor cu alta destinatie decît aceea de locuinta, de catre chiriasi si arendasi a regulilor de exploatare a încaperilor de locuit, de întretinere a locuintelor si a terenurilor aferente blocurilor de locuinte;
 
g) în conformitate cu drepturile delegate ei, încheie contracte de prestare a serviciilor comunale consumatorilor din bloc, precum si a serviciilor comunale pentru necesitatile comune ale imobilului (asigurarea cu energie electrica pentru iluminatul caselor scarilor si pentru lift, asigurarea cu apa pentru spalarea anexelor de acumulare a gunoiului, colectarea si evacuarea deseurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le plateste în conformitate cu indicatiile contoarelor si cu clauzele contractelor încheiate;
 
h) aplica sanctiuni fata de persoanele fizice si juridice în cazul încalcarii de catre acestea a clauzelor contractelor;
 
i) arendeaza de la autoritatea administratiei publice locale, de la unitati spatiu locativ pentru stramutarea membrilor Asociatiei în cazul reparatiei capitale a imobilului, daca lucrarile nu pot fi executate fara evacuarea temporara a locatarilor;
 
j) exercita atributiile de manager general - beneficiar al constructiei în cazul în care Asociatia a fost constituita în bloc de locuinte neterminat;
 
k) prezinta întreprinderilor prestatoare de servicii (asigurarea cu apa rece si calda, cu energie electrica si termica, gaze, deservirea lifturilor etc.) date despre toate locuintele si despre numarul de persoane care locuiesc în ele; acorda întreprinderilor prestatoare de servicii ajutor contra plata la încheierea contractelor cu locatarii din bloc si la achitarea de catre acestia a platilor pentru serviciile prestate;
 
l) efectueaza orice alta activitate, permisa de legislatia în vigoare cooperativei de consum;
 
m) utilizeaza imobilul aflat în gestiunea lui si terenul aferent acestuia, transmis în folosinta Asociatiei; presteaza altor asociatii, precum si proprietarilor de locuinte private si chiriasilor servicii de deservire a blocurilor de locuinte, utilizeaza integral mijloacele obtinute pentru întretinerea si reparatia imobilului gestionat, precum si pentru salarizarea si pregatirea profesionala a personalului angajat;
 
n) determina de sine statator sferele în care vor fi folosite creditele, donatiile, alte mijloace disponibile în vederea îmbunatatirii conditiilor locative ale proprietarilor de locuinte din imobilul gestionat;
 
o) raspunde, în conformitate cu legislatia în vigoare, de folosirea si rambursarea creditelor obtinute;
 
p) participa la fondarea uniunilor si asociatiilor de proprietari ai locuintelor la nivel teritorial si national;
 
q) colaboreaza cu asociatii similare din aceeasi localitate, din tara si din strainatate.
 
MIJLOACELE ASOCIATIEI
 
7. Mijloacele Asociatiei se compun din:
 
a) taxa de înscriere, mijloacele financiare varsate pentru terminarea constructiei blocului de locuinte în care a fost constituita Asociatia;
 
b) cotizatiile pentru întretinerea si exploatarea imobilului, încaperilor auxiliare, sistemelor ingineresti interioare si terenurilor aferente blocului de locuinte;
 
c) cotizatiile pentru reparatia imobilului (inclusiv reparatia capitala);
 
d) creditele, donatiile, mijloacele obtinute din activitatea desfasurata de Asociatie;
 
e) cotele de participare ale autoritatilor administratiei publice locale (în functie de numarul de locuinte neprivatizate si de numarul de persoane care locuiesc în aceste locuinte) la întretinerea si reparatia încaperilor auxiliare, sistemelor ingineresti interioare, terenurilor aferente blocurilor de locuinte în conformitate cu contractele încheiate, precum si din defalcari din arenda încaperilor cu alta destinatie decît aceea de locuinta;
 
f) platile varsate, în conformitate cu normativele în vigoare, de catre întreprinderile prestatoare de servicii pentru deservirea de catre Asociatie a sistemelor ingineresti interioare si lucrul cu locatarii pentru achitarea în termen a serviciilor prestate;
 
g) alte încasari.
 
Toate mijloacele Asociatiei se varsa la conturile respective din institutia financiara.
 
Contributiile pentru întretinerea, exploatarea si reparatia imobilului (inclusiv reparatia capitala), încaperilor auxiliare, sistemelor ingineresti interioare si terenurilor aferente blocurilor de locuinte se folosesc numai conform destinatiei.
 
8. Cuantumul taxelor de înscriere se stabileste la adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor).
 
9. Contributiile pentru întretinerea, exploatarea si reparatia imobilului, încaperilor auxiliare, sistemelor ingineresti interioare si terenurilor aferente blocului de locuinte se depun în marimi ce asigura acoperirea tuturor cheltuielilor socialmente necesare pentru aceste tipuri de lucrari si servicii, inclusiv defalcarile pentru reparatia capitala a imobilului.
 
Cuantumul contributiilor se stabileste la adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor) si se fixeaza în contractul de întretinere si deservire a locuintelor si a terenurilor aferente blocului de locuinte.
 
10. Prin decizie a adunarii generale a membrilor Asociatiei (adunarii împuternicitilor) pot fi create fonduri speciale (pentru reparatia capitala si curenta a blocului de locuinte, instalarea aparatelor pentru masurarea cantitatilor consumate de resurse energetice, remunerarea si premierea membrilor comitetului de conducere al Asociatiei, amenajarea terenurilor si crearea de spatii verzi, munca cultural-educativa, de fortificare prin sport etc.).
 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE
 
MEMBRILOR ASOCIATIEI
 
11. Membrul Asociatiei are dreptul:
 
a) sa aleaga si sa fie ales în comitetul de conducere al Asociatiei si în comisia de cenzori;
 
b) sa perceapa de la Asociatie costul reparatiilor necesare efectuate pe cont propriu în cazul în care Asociatia nu si-a îndeplinit obligatiile asumate;
 
c) pe durata reparatiilor capitale, sa primeasca spatiu locativ arendat de Asociatie, membrii Asociatiei achitînd arenda pentru perioada de exploatare a acestui spatiu;
 
d) sa se retraga din Asociatie, la cerere.
 
12. Membrul Asociatiei este obligat:
 
a) sa îndeplineasca prevederile statutului Asociatiei si deciziile adunarii generale a membrilor ei (adunarii împuternicitilor);
 
b) sa achite la timp platile pentru locuinta cumparata în rate;
 
c) sa foloseasca locuinta dupa destinatie, sa asigure integritatea ei, sa respecte regulile de exploatare a încaperilor de locuit, de întretinere a imobilului si a terenului aferent;
 
d) sa achite plata lunara pentru deservirea si întretinerea imobilului pîna la data de 10 a lunii urmatoare.
 
13. Membrul Asociatiei exercita dreptul de proprietate asupra locuintei, precum si asupra locuintei neterminate, în conditiile legislatiei în vigoare.
 
14. În cazul absentei provizorii, membrul Asociatiei îsi pastreaza drepturile si îndeplineste obligatiile prevazute de statutul Asociatiei.
 
15. Membrul Asociatiei poate fi exclus din ea în cazul în care:
 
a) nu respecta statutul Asociatiei;
 
b) nu îndeplineste obligatiile stabilite de adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor).
 
16. Proprietarului locuintei care s-a retras din Asociatie nu i se restituie taxa de înscriere si nici mijloacele depuse pentru reparatia imobilului (inclusiv reparatia capitala), precum si pentru alte scopuri prevazute de statutul Asociatiei si de deciziile organelor de administrare ale Asociatiei. De la persoana care s-a retras din Asociatie restantele de plata se percep în modul stabilit.
 
17. În cazul deteriorarii si distrugerii locuintei de catre proprietar si de membrii familiei lui, precum si în cazul încalcarii sistematice a regulilor de convietuire, care face imposibila pentru alti locatari coabitarea în acelasi imobil, vinovatii raspund în conformitate cu legislatia în vigoare.
 
ORGANELE DE ADMINISTRARE ALE ASOCIATIEI
 
18. Organul suprem al Asociatiei este adunarea generala a membrilor ei. Daca din Asociatie fac parte mai mult de 50 de membri, în locul adunarii generale poate fi convocata adunarea împuternicitilor. Împuternicitii se aleg la adunarea generala - cîte o persoana din partea a 3-4 membri ai Asociatiei pe un termen de 3 ani.
 
19. Adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor) hotaraste urmatoarele probleme:
 
a) aprobarea statutului Asociatiei;
 
b) primirea în Asociatie si excluderea din ea;
 
c) alegerea comitetului de conducere si a comisiei de cenzori a Asociatiei;
 
d) stabilirea cuantumului taxei de înscriere;
 
e) primirea, utilizarea si rambursarea creditelor, beneficierea de asistenta tehnica, aprobarea devizului pentru reparatia capitala a imobilului;
 
f) formarea fondurilor Asociatiei, inclusiv speciale, si determinarea modului lor de cheltuire;
 
g) dezbaterea si aprobarea clauzelor contractelor pentru întretinerea si deservirea locuintelor si a terenurilor aferente blocului de locuinte;
 
h) examinarea plîngerilor împotriva comitetului de conducere si comisiei de cenzori ale Asociatiei;
 
i) aprobarea darii de seama a comitetului de conducere cu privire la activitatea economico-financiara a Asociatiei pe anul încheiat, raportului comisiei de cenzori cu privire la rezultatele controlului efectuat si aprobarea planului economico-financiar al Asociatiei pe anul urmator;
 
j) stabilirea modului si conditiilor de premiere a membrilor comitetului de conducere si a altor membri ai Asociatiei;
 
k) aderarea la uniuni si asociatii similare din aceeasi localitate, din tara si din strainatate, precum si retragerea din ele;
 
l) lichidarea Asociatiei;
 
m) alte probleme ce tin de competenta Asociatiei.
 
20. Adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor) se convoaca de comitetul de conducere cel putin o data pe an.
 
Adunarile extraordinare se convoaca la cererea a cel putin 1/3 din numarul total de membri ai Asociatiei, a comisiei de cenzori, precum si a autoritatii respective a administratiei publice locale.
 
21. Adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor) este deliberativa daca la ea asista cel putin 2/3 din numarul total de membri ai Asociatiei (împuterniciti).
 
Deciziile adunarii generale a membrilor Asociatiei (adunarii împuternicitilor) se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor Asociatiei (împuternicitilor) prezenti.
 
Adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor), convocata pentru solutionarea chestiunilor privind stabilirea taxei de înscriere, aprobarea clauzelor contractelor de întretinere si deservire a locuintelor si a terenurilor aferente blocurilor de locuinte, excluderea din Asociatie, lichidarea Asociatiei, este deliberativa daca la ea participa cel putin 3/4 din numarul total de membri ai Asociatiei (împuterniciti). Decizia în acest sens se adopta cu votul a cel putin 3/4 din membrii Asociatiei (împuternicitii) prezenti.
 
22. Organul executiv al Asociatiei este comitetul de conducere care se subordoneaza adunarii generale.
 
23. Comitetul de conducere al Asociatiei, în numar de cel putin 3 persoane, se alege la adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor) pe un termen de 2 ani.
 
Comitetul de conducere alege, din componenta sa, presedintele si vicepresedintele.
 
Presedintele, vicepresedintele si membrii comitetului de conducere îsi exercita obligatiile fara remuneratie sau contra unei remuneratii stabilite prin decizie a adunarii generale a membrilor Asociatiei (adunarii împuternicitilor).
 
24. Daca din Asociatie fac parte mai putin de 20 de membri, adunarea generala alege presedintele si vicepresedintele Asociatiei, care hotarasc problemele atribuite de statut competentei comitetului de conducere al Asociatiei.
 
25. Obligatiile comitetului de conducere al Asociatiei sînt:
 
a) încheierea contractelor de întretinere si deservire a locuintelor si a terenurilor aferente blocurilor de locuinte, altor contracte legate de activitatea Asociatiei;
 
b) organizarea activitatii de productie si activitatii de prestare a serviciilor în conformitate cu legislatia privind cooperativa de consum;
 
c) întocmirea planurilor de lucru, devizelor si darilor de seama;
 
d) exercitarea controlului asupra întretinerii si reparatiei locuintelor, respectarii obligatiilor contractului de întretinere si deservire a locuintelor si a terenurilor aferente blocului de locuinte, numirea unui reprezentant în comisia de primire în exploatare a imobilului dupa reparatia capitala;
 
e) angajarea muncitorilor si functionarilor pentru deservirea imobilului si a terenului aferent blocului de locuinte;
 
f) dispunerea de mijloacele Asociatiei în conformitate cu devizul de venituri si cheltuieli, aprobat de adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor); întocmirea si prezentarea adunarii generale (adunarii împuternicitilor) a darii de seama cu privire la activitatea economico-financiara pe anul încheiat si a proiectului planului economico-financiar al Asociatiei pe anul urmator;
 
g) reprezentarea intereselor Asociatiei în autoritatile administratiei publice locale si centrale, în unitatile economice si în instantele judecatoresti;
 
h) exercitarea controlului asupra încasarii de la membrii Asociatiei a cotizatiilor a caror marime a fost stabilita de adunarea generala (adunarea împuternicitilor), precum si a platilor pentru serviciile comunale si a altor plati; aplicarea, în modul stabilit, a masurilor fata de membrii Asociatiei în cazul în care acestia nu depun în termen contributiile si platile respective;
 
i) tinerea lucrarilor de secretariat si întocmirea darilor de seama contabile;
 
j) exercitarea altor obligatii ce rezulta din statutul Asociatiei.
 
26. Comisia de cenzori a Asociatiei este organul care controleaza si verifica activitatea comitetului de conducere al acesteia si se alege, în numar de cel putin 3 persoane, la adunarea generala a membrilor Asociatiei (adunarea împuternicitilor) pe un termen de 2 ani.
 
Comisia de cenzori alege, din componenta sa, presedintele comisiei.
 
Daca din Asociatie fac parte mai putin de 20 de membri, în locul comisiei de cenzori adunarea generala alege un cenzor.
 
Comisia de cenzori îsi desfasoara activitatea în baza regulamentului sau, prezinta adunarii generale a membrilor Asociatiei (adunarii împuternicitilor) raportul anual cu privire la rezultatele controlului si propune masuri de îmbunatatire a activitatii Asociatiei, iar în cazul stabilirii unor încalcari grave ale disciplinei financiare, cere convocarea adunarii generale extraordinare.
 
27. Litigiile dintre Asociatie si membrii ei, precum si dintre Asociatie si unitati si alti agenti economici, se examineaza în modul stabilit.
 
ÎNCETAREA ACTIVITATII ASOCIATIEI
 
28. Activitatea Asociatiei înceteaza în cazul demolarii blocului (blocurilor) de locuinte sau fuzionarii Asociatiei cu alta asociatie, precum si în alte cazuri prevazute de legislatia în vigoare.
 
29. Lichidarea Asociatiei se efectueaza în conformitate cu modul în vigoare de încetare a activitatii cooperativelor de consum.
 
 
 
Anexa nr. 6
la Legea privatizarii
 
fondului de locuinte (art.10)
 
L I S T A
 
bolilor care dau persoanelor ce sufera de ele
 
dreptul de a privatiza cu titlu gratuit
 
spatiul locativ suplimentar
 
 
 
I. L i s t a
 
bolilor care dau dreptul de a privatiza cu titlu gratuit spatiul
 
locativ suplimentar sub forma de camera aparte
 
a) formele active de tuberculoza pulmonara si tuberculoza a altor organe cu secretia bacilului tuberculos, stabilite prin control de laborator repetat;
 
b) bolile în cazul carora coabitarea cu persoanele care sufera de ele este imposibila pentru cei din jur: alienatia mintala, formele grave de psihonevroze, epilepsie, psihonevroza traumatica, psihostenie si isterie urmate de pierderea cunostintei, de accese puternic pronuntate;
 
c) bolile care nu se supun tratamentului în cazul carora în urma disconfortului cauzat de ele coabitarea cu persoanele care sufera de aceste boli este imposibila: fistula fecaloida si urinara, precum si incontinenta fecalelor si urinei; tumorile maligne cu secretii abundente; leziuni multiple ale pielii cu secretii abundente, gangrena pulmonara si abces pulmonar, gangrena a extremitatilor.
 
 
 
II. L I S T A
 
bolilor care dau dreptul
 
de a privatiza cu titlu gratuit spatiul
 
locativ suplimentar în marime de 10 m2
 
a) tuberculoza pulmonara si tuberculoza altor organe în forma activa;
 
b) tulburarea respiratorie grava ca urmare a emfizemului pulmonar sau a astmului;
 
c) tulburari organice grave cronice ale activitatii cardiace:
 
endocardita, miocardita, stenocardie.