societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Republica Moldova, GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 628 din  20.05.2016
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 687
 
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi
necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi
condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de
încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
 nr. 191 din 19 februarie 2002

Citește mai mult:HOTĂRÎRE Nr. 628 din  20.05.2016

Republica Moldova, GUVERNUL
LEGE Nr. 92 din  29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184 art Nr : 415
 1. Dispoziţii generale.
 2. Principiile şi obiectivele politicii de stat.
 3. Competenţele  administrative şi de reglementare.
 4. Promovarea cogenerării de înaltă eficienţă
 5. Licenţierea activităţilor de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice.
 6. Regimul drepturilor asupra proprietăţii unui terţ.
 7. Producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice.
 8. Raporturile juridice.
 9. Reglementarea tarifelor.
 10. Dispoziţii  finale  şi  tranzitorii.

Citește mai mult:Lege cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării

Republica Moldova, GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 707 din 20.09.2011 cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcţionării sistemelor
de alimentare centralizată cu energie termică
Publicat : 23.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 156-159 art Nr : 778

Pentru îmbunătăţirea situaţiei în complexul termoenergetic, precum şi pentru asigurarea fiabilă a populaţiei cu resurse energetice şi servicii comunale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Economiei:
pînă la finele trimestrului IV al anului 2011, va elabora proiectul de lege cu privire la energia termică, armonizat cu directivele europene, prezentîndu-l Guvernului pentru examinare şi aprobare în modul stabilit;

Citește mai mult:Cu privire la unele măsuri de eficientizare...

Republica Moldova, GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă
Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31 art Nr : 263
 1. Dispoziţii generale
 2. Tipurile serviciilor prestate
 3. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor pentru serviciile locative, comunale şi necomunale
 4. Plata pentru serviciile locative,comunale şi necomunale
 5. Modul şi termenele de achitare a plăţilor pentru serviciile locative, comunale şi necomunale
 6. Condiţiile de reducere a plăţii în caz de nerespectare a termenelor, volumelor şi calităţii serviciilor prestate
 7. Cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciile locative, comunale şi necomunale în caz de nerespectare de către furnizori a termenelor de prestare sau de prestare a lor la nivel nesatisfăcător

Citește mai mult:Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor..

Republica Moldova, PARLAMENTUL
ЗАКОН LEGE Nr. 913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ
Publicat : 19.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 130-132 art Nr : 915
 1. Dispoziţii generale
 2. Raporturile de proprietate în condominiu. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor
 3. Administrarea condominiului
 4. Înfiinţarea şi înregistrarea de stat a asociaţiei de coproprietari şi a condominiului
 5. Activitatea asociaţiei de coproprietari
 6. Dispoziţii finale

Citește mai mult:Lege condominiului în fondul locativ

Republica Moldova, GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice
Publicat : 02.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 060
 1. Dispoziţii generale
 2. Reglementări privind contractarea energiei termice
 3. Reglementări privind executarea instalaţiilor de alimentare şi de utilizare a energiei termice
 4. Delimitarea instalaţiilor termice dintre furnizor şi consumator
 5. Condiţii tehnice şi organizatorice referitoare la funcţionarea instalaţiilor de alimentare şi de utilizare
 6. Întreruperi şi limitări în furnizarea energiei termice
 7. Plata energiei termice furnizate. Tarifare - Principii
 8. Echipamente de măsurare
 9. Facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice livrate
 10. Dispoziţii finale

Citește mai mult:Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea...

Republica Moldova, PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică
Publicat : 04.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 50-51 art Nr : 366 Data intrarii in vigoare : 04.06.1998
 1. Dispoyiţii generale
 2. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice în domeniul energeticii
 3. Funcţionarea şi dezvoltarea energeticii
 4. Alimentarea cu energie. Supravegherea energetică de stat
 5. Evidenţa resurselor energetice. Rapoartele statistice şi transparenţa
 6. Asigurarea securităţii în funcţionarea obiectivelor energetice şi a pazei lor
 7. Dispoziţii finale

Citește mai mult:Lege cu privire la energetică

Republica Moldova, PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1324 din 10.03.1993 от 10.03.1993 privatizării fondului de locuinţe
Publicat : 27.06.2006 în Monitorul Oficial
 1. Principii generale
 2. Modul de privatizare a locuinţelor
 3. Întreţinerea şi reparaţia locuinţelor privatiyate

- Regulamentul comisiei de privatizare a fondului de locuinţe

- Statul Asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate

- Metodica de calculare a plătiţii pentru întreţinerea şi reparaţia locuinţelor privatizate, a încăperilor auxiliare, şi sistemelor inginereşti interioare şi aterenurilor aferente blocurilor de locuinţe

Citește mai mult:Lege privatizării fondului de locuinţe